Publikované: .

Prinášame Vám stručný prehľad zmien v spotrebiteľskom práve, ktoré bolo novelizované začiatkom leta 2014. Všetky zmeny sa týkajú ľudí, ktorí majú uzatvorený spotrebiteľský úver.

 • Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva.
 • Predávajúci (v našom ponímaní máme na mysli bankové a nebankové subjekty) nesmie:
  1. Ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu,
  2. Upierať spotrebiteľovi jeho práva (ustanovené §3 z.č.102/2014 Z.z.),
  3. Používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.
 • Neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy:
  1. Dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť, alebo
  2. Zmenkou alebo šekom.
 • Predávajúci nesmie spotrebiteľovi vybrať ani inak určiť osobu, ktorá má v súvislosti s uzavretím spotrebiteľskej zmluvy, plnením spotrebiteľskej zmluvy alebo zabezpečením záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy, konať v mene alebo v záujme spotrebiteľa.
 • Od spotrebiteľa nemožno požadovať úhradu nákladov vymáhania pohľadávky vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy.
 • Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine.