Publikované: .

Náš klient sa na Okresnom súde domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku, z dôvodu neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a pre porušenie právnych predpisov na ochranu jeho práv, ako práv spotrebiteľa. Spolu s týmto návrhom taktiež navrhol, aby súd odložil vykonateľnosť predmetného rozhodcovského rozsudku. Okresný súd po preskúmaní potrebných náležitostí uznal, že je daný dôvod na odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku, účelom ktorého je predísť nútenému výkonu takto napadnutého rozhodnutia, až do času kým súd právoplatne nerozhodne o samotnej žalobe. Proti tomuto uzneseniu podal odporca, čiže subjekt ktorý poskytol nášmu klientovi úver odvolanie, ktorým sa domáhal jeho zrušenia. Krajský súd v prípade odvolania rozhodol bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu je potrebné ako vecne správne potvrdiť, a teda je potrebné, aby bola odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku.

Rozhodnutie na stiahnutie