Krajský súd potvrdil uznesenie o zastavení vykonávania zrážok zo mzdy

Publikované: .

Okresný súd na návrh našich klientov nariadil predbežné opatrenie, ktorým uložil zamestnávateľovi jedného z nich povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy. Zrážky boli vykonávané na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o úvere z decembra 2014, ktorú uzatvorili naši klienti. Proti tomuto uzneseniu však podal poskytovateľ úveru odvolanie v ktorom žiadal, aby odvolací súd napadnuté… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil uznesenie, ktorým bolo zastavené vykonávanie zrážok zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

Jeden z našich klientov uzatvoril v apríli 2011 zmluvu o úvere, súčasťou ktorej bola dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže tento klient sa dostal po určitom čase splácania do finančných problémov a nebol schopný splácať predmetný úver, jeho zamestnávateľ na základe žiadosti poskytovateľa úveru pristúpil k zrážkam zo mzdy. Vzhľadom na to, že vykonávanie zrážok zo mzdy spôsobilo nášmu klientovi výrazné… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil rozsudok, ktorým bol zrušený rozhodcovský rozsudok proti nášmu klientovi

Publikované: .

V marci 2011 uzavreli naši klienti zmluvu o úvere, na základe ktorej im bol poskytnutý úver vo výške 1 500 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj rozhodcovská doložka, na základe ktorej mal všetky spory riešiť rozhodcovský súd. Keďže po určitej dobe prestali kvôli zlej finančnej situácií predmetný úver splácať, stal sa v celku splatný. Následne podal poskytovateľ úveru… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil zamietnutie návrhu na vklad záložného práva

Publikované: .

V apríli 2015 Okresný úrad – katastrálny odbor prijal návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností na základe záložnej zmluvy z marca 2015, predmetom ktorej je založenie nehnuteľností. Okresný úrad preskúmal celú vec a po preskúmaní obsahu predloženej dohody o splnomocnení na základe ktorej bola uzatvorená záložná zmluva uznal, že ide o typovú zmluvnú podmienku, ktorej znenie nemohol náš klient… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške takmer 4 570 eur

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila zmluvu, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 5 500 eur. Súčasťou predmetnej zmluvy bola tiež rozhodcovská doložka, podľa ktorej sa všetky spory ktoré vznikli z tejto zmluvy mali rozhodovať v súlade s rozhodcovskou doložkou. Keďže naša klientka kvôli nedostatku finančných prostriedkov prestala splácať svoj úver, poskytovateľ úveru sa na základe vydaného rozhodcovského rozsudku… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil nariadenie predbežného opatrenia povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy našej klientky

Publikované: .

V apríli 2016 bol Okresnému súdu doručený návrh našej klientky, ktorým sa domáhala rozhodnutia, ktorým by súd určil, že ustanovenia Dohody o zrážkach zo mzdy sú neplatné. Spolu s týmto návrhom na začatie konania podala taktiež návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by súd jej zamestnávateľovi uložil povinnosť zdržať sa zrážok z jej mzdy. Zrážky zo mzdy boli… Zobraziť viac »

Zamietnutý návrh na vklad záložného práva

Publikované: .

Nášmu klientovi bol poskytnutý úver na základe zmluvy o úvere. K tejto zmluve bola za účelom zabezpečenia pohľadávky na základe dohode o splnomocnení uzatvorená taktiež zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam. Keďže náš klient sa dostal do finančných problémov, vo februári 2016 Okresný úrad prijal návrh na vklad  záložného práva do katastra nehnuteľností.  Okresný úrad následne preto preskúmal predmetné… Zobraziť viac »

Okresný súd zamietol návrh o zaplatenie 660,96 eur proti nášmu klientovi

Publikované: .

V novembri 2004 náš klient uzatvoril úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie peňažných prostriedkov vo forme úverového rámca vo výške takmer 1 000 eur. Po určitom čase sa však dostal do finančných problémov a nastal z jeho strany problém so splácaním tohto úveru. Poskytovateľ úveru ho preto písomne vyzval k zaplateniu nesplatenej čiastky. Keďže na toto splatenie náš klient… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu o zamietnutí vykonania exekúcie proti nášmu klientovi

Publikované: .

V júli 2012 náš klient uzatvoril Zmluvu o úvere spolu s Rozhodcovskou zmluvou, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 500 eur, za poplatok v sume 484 eur. Keďže po určitom čase si kvôli nedostatku financií prestal plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, poskytovateľ úveru si uplatnil svoje nároky v rozhodcovskom konaní. Následne sa na základe vydaného… Zobraziť viac »

Potvrdenie Uznesenia Okresného súdu o zamietnutí vykonania exekúcie vo výške 1 928,80 eur

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila v novembri 2011 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 900 eur. Keďže klientka nemala dostatok financií na splácanie tohto úveru, poskytovateľ úveru podal voči nej návrh na vykonanie exekúcie vo výške 1 928,80 eur. Exekučným titulom bol rozhodcovský rozsudok vydaný na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá bola súčasťou… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil Uznesenie, ktorým bolo zamietnuté vykonanie exekúcie vo výške 1 470,33 eur

Publikované: .

Jednej z našich klientok bol v januári 2014 poskytnutý úver vo výške 800 eur. Vzhľadom na omeškanie splátok úveru z jej strany, si poskytovateľ úveru proti nej v rozhodcovskom konaní uplatnil svoj nárok. Na základe vydaného rozhodcovského rozsudku podal návrh na vykonanie exekúcie pre uspokojenie nesplatenej pohľadávky, následkom čoho súdny exekútor v máji 2014 požiadal Okresný súd o udelenie poverenia na… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o vymoženie istiny 1 610,40 eur

Publikované: .

V roku 2009 uzatvoril náš klient zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2 000 eur. Keďže sa tento klient dostal do finančných problémov a nebol schopný plniť si povinnosť splátok, na základe rozhodcovskej zmluvy ktorá bola súčasťou zmluvy bol v novembri 2012 voči nemu vydaný rozhodcovský rozsudok. Poskytovateľ úveru následne na základe… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil Uznesenie o odložení vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku na návrh nášho klienta

Publikované: .

Náš klient sa na Okresnom súde domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku, z dôvodu neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a pre porušenie právnych predpisov na ochranu jeho práv, ako práv spotrebiteľa. Spolu s týmto návrhom taktiež navrhol, aby súd odložil vykonateľnosť predmetného rozhodcovského rozsudku. Okresný súd po preskúmaní potrebných náležitostí uznal, že je daný dôvod na odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku, účelom ktorého… Zobraziť viac »

Krajský súd v exekučnej veci potvrdil Uznesenie ktorým bolo rozhodnuté v prospech našej klientky

Publikované: .

Predmetom tejto exekučnej veci bolo vymoženie 125,53 eur s príslušenstvom od našej klientky. Zaplatenia tejto sumy sa domáhal poskytovateľ úveru, ktorý podal návrh na vymoženie pohľadávky. Okresný súd v tejto veci skúmal prioritne exekučný titul, ktorým bol rozhodcovský rozsudok vydaný na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá bola uzatvorená spolu so zmluvou o úvere v novembri 2010. Po preskúmaní listinných dôkazov… Zobraziť viac »

Zastavené zrážky zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

V decembri 2012 uzatvoril jeden z našich klientov zmluvu o úvere, na základe ktorej čerpal úver. Keďže súčasťou tejto zmluvy bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy a náš klient po čase nemal financie na splácanie svojich záväzkov, poskytovateľ úveru vyzval  v auguste 2015 jeho zamestnávateľa k vykonávaniu zrážok z jeho mzdy. Vzhľadom na to že klient si nevedel predstaviť pretrvávanie zrážania čiastok z jeho mzdy,… Zobraziť viac »

Zamietnutá žaloba o zaplatenie sumy 435 eur a povolenie splácať zvyšný dlh vo forme mesačných splátok

Publikované: .

Jeden z našich klientov uzatvoril zmluvu, v zmysle ktorej mu bola poskytnutá sim karta ktorá mu umožňovala využívať telekomunikačné služby. Vzhľadom na to že klient bol v značne nepriaznivej finančnej situácií a nezaplatil cenu poskytnutých služieb vo výške 147 eur vyfakturovaných za tri mesiace, operátor ho vo februári 2014 vyzval k dodatočnému zaplateniu neuhradených faktúr. Náš klient na túto výzvu… Zobraziť viac »

Zastavené exekučné konanie

Publikované: .

Okresný súd zastavil exekučné konanie na vymoženie pohľadávky v sume takmer 5 100 eur proti nášmu klientovi. Toto konanie sa začalo v apríli 2015 na žiadosť súdneho exekútora, ktorý požiadal o udelenie poverenia na vykonanie predmetnej exekúcie, v zmysle návrhu poskytovateľa úveru na základe rozhodcovského rozsudku vydaného rozhodcovským súdom. V predmetnej právnej veci vydal tunajší súd v máji 2015 uznesenie, ktorým… Zobraziť viac »

Zamestnávateľovi nášho klienta nariadená povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy

Publikované: .

Nášmu klientovi bol v júli 2015 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere poskytnutý úver vo výške 500 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola taktiež dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorej  cieľom bolo zaistenie pohľadávky veriteľa, čiže poskytovateľa úveru voči dlžníkovi, nášmu klientovi. Keďže tento klient nemal na splátky úveru dostatok financií a dostal sa so splácaním do omeškania, na základe… Zobraziť viac »

Zrušené rozhodcovské rozsudky

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila v novembri 2011 a v auguste 2012 zmluvy o úvere, na základe ktorých jej boli poskytnuté úvery. Keďže po určitej dobe nemala dostatok finančných prostriedkov a dostala sa so splácaním úverov do omeškania, stali sa tieto úvery v celku splatné. Vzhľadom na to že bola v naozaj ťažkej životnej situácií a nemala na zaplatenie celých zvyškov úverov… Zobraziť viac »

Povolenie splácať dlh v mesačných splátkach po 20 eur

Publikované: .

Okresný súd v právnej veci o zaplatenie 787,54 eur s príslušenstvom proti našej klientke vyhovel žiadosti našej klientky splácať predmetný dlh v mesačných splátkach po 20 eur. V tomto konaní si bola klientka svojho dlhu plne vedomá a pred súdom uznala tento návrh. Zároveň však poukázala vo februári 2016 pred súdom na svoju zlú životnú… Zobraziť viac »

Uložená povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

Jeden z našich klientov v decembri 2012 uzatvoril zmluvu o úvere, na základe ktorej následne čerpal úver. Keďže súčasťou predmetnej zmluvy o úvere bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy a náš klient sa po určitom čase splácania dostal do problémov a nebol naďalej finančne schopný splácať tento úver. V auguste 2015 poskytovateľ úveru vyzval… Zobraziť viac »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

V právnej veci na návrh nášho klienta o zrušenie rozhodcovského rozsudku okresný súd uznesením odložil vykonateľnosť predmetného rozhodcovského rozsudku z októbra 2014. Okresný súd v tejto veci preskúmal všetky doložené listinné dôkazy a pri rozhodovaní zobral v úvahu najmä fakt, že v prípade neodloženia vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku môže dôjsť k majetkovej ujme nášho klienta. Mohlo by tak nastať… Zobraziť viac »

Zastavenia vykonávania zrážok zo mzdy

Publikované: .

Na základe zmluvy o úvere bol našej klientke poskytnutý úver vo výške 800 eur. Poskytovateľ úveru tento vzťah zabezpečil dohodou o zrážkach zo mzdy a následne v októbri 2011 vyzval zamestnávateľa našej klientky k vykonaniu zrážok z jej mzdy, pretože sa dostala s úhradou svojho záväzku do omeškania. Keďže zrážky zo mzdy značne zhoršili finančnú aj životnú situáciu… Zobraziť viac »

Zmluva o úvere

Publikované: .

V marci 2016 bol na okresný súd doručený návrh na uplatnenie pohľadávky, ktorým sa navrhovateľ domáhal aby mu náš klient zaplatil zmenkovú sumu vo výške 1 355,97 eur. Okresný súd v tejto veci vykonal dokazovanie oboznámením sa so spisom, so zameraním najmä na platnosť zmluvy, na základe ktorej vznikla pohľadávka zabezpečená zmenkou a taktiež vypočutím nášho klienta. Na nariadenom… Zobraziť viac »

V časti zamietnutý návrh o zaplatenie dlžnej sumy a povolené mesačné splácanie zvyšku dlhu

Publikované: .

Jeden z našich klientov uzatvoril v auguste 2012 úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru vo výške 2 000 eur. Po určitom čase sa však náš klient dostal s úhradou svojho záväzku do omeškania, a preto bol v októbri 2013 vyzvaný k splateniu celého zostatku úveru. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov k úhrade celého zostatku nedošlo, následkom čoho podal poskytovateľ… Zobraziť viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok

Publikované: .

Naši dvaja klienti v marci 2014 uzatvorili zmluvu, na základe ktorej im bola poskytnutá čiastka vo výške 900 eur. Spolu so zmluvou o úvere uzatvorili taktiež rozhodcovskú zmluvu, podľa ktorej mal všetky vzniknuté spory riešiť rozhodcovský súd. Po istej dobe splácania, keď sa dostali s úhradou splátok do omeškania, bol voči nim vydaný rozhodcovský rozsudok, ktorým im bola… Zobraziť viac »

Zadržané zrážky zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

Klientovi bol v septembri 2014 poskytnutý úverový rámec vo výške 5 000 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej boli po určitom čase tomuto klientovi v dôsledku meškajúcich splátok za úver zrážky zo mzdy vykonané.  Keďže jeho znížený mesačný príjem značne ovplyvnil jeho celkovú životnú situáciu a nemohol si dovoliť ďalšie zníženie príjmu,… Zobraziť viac »

V ustanoveniach o úrokoch uznaná zmluva o úvere za neplatnú

Publikované: .

Našej klientke bol poskytnutý úver vo výške 1 470 eur. Kvôli strate zamestnania sa však po určitom čase dostala so splátkami tohto úveru do omeškania, následkom čoho bol v septembri 2013 jej zamestnávateľ vyzvaný k vykonávaniu zrážok z jej mzdy. Následne sa naša klientka návrhom podaným na okresný súd v januári 2014 domáhala aby určil, že ustanovenia dohody… Zobraziť viac »

Zastavené exekučné konanie o vymoženie takmer 195 eur

Publikované: .

Na základe návrhu oprávneného, čiže veriteľa našej klientky sa v marci 2015 začalo proti nej viesť exekučné konanie, za účelom vymoženia pohľadávky vo výške takmer 195 eur. Exekučný titul v tomto prípade predstavoval rozhodcovský rozsudok, ktorý bol vydaný, pretože naša klientka si nebola schopná kvôli zlej finančnej situácií plniť svoje platobné povinnosti. Súdny exekútor na základe návrhu… Zobraziť viac »

Zamietnutý návrh o zaplatenie sumy 481 eur

Publikované: .

Podaným návrhom v januári 2016 sa navrhovateľ domáhal, aby súd zaviazal nášho klienta k úhrade sumy vo výške 481,96 eur. Tento návrh odôvodnil tým, že uzavrel s našim klientom v roku 2009 zmluvu, na základe ktorej bol nášmu klientovi schválený úverový rámec vo výške 300 eur. Keďže si náš klient kvôli jeho zhoršenej finančnej situácií prestal plniť svoje povinnosti,… Zobraziť viac »