Okresný súd zamietol žalobu o zaplatenie 1 744,91 eur

Publikované: .

Náš klient uzatvoril v apríli 2008 zmluvu, na základe ktorej mu bol schválený úverový rámec vo výške takmer 1 000 eur. Keďže si náš klient kvôli nedostatku finančných prostriedkov neplnil povinnosť pravidelných splátok, nastalo vymáhanie tejto pohľadávky.  Okresný súd pri rozhodovaní prikladal dôraz na listinné dôkazy, najmä na jednotlivé ustanovenia zmluvy. Po preskúmaní týchto dôkazov zistil,… Zobraziť viac »

Potvrdenie uznesenia súdu prvého stupňa, povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy

Publikované: .

Našej klientke boli v júni 2010 poskytnuté dva úvery, spolu vo výške 6 700 eur. Keďže po čase prestala splácať jednotlivé splátky, na základe dohody o zrážkach zo mzdy ktorá bola súčasťou zmlúv o úvere došlo k zrážkam z jej mzdy. Prvá zrážka zo mzdy bola vykonaná vo výške 100 eur a keďže táto suma značne ovplyvnila jej mesačný príjem, nemohla… Zobraziť viac »

Zamietnutý návrh na zaplatenie sumy 684 eur

Publikované: .

V júni 2015 sa navrhovateľ, čiže veriteľ našich dvoch klientov domáhal vydania platobného rozkazu, ktorým by ich zaviazal zaplatiť sumu vo výške 684,83 eur. Tento návrh odôvodnil tým, že vo februári v roku 2010 uzatvoril s touto dvojicou zmluvu o úvere, na základe ktorej im bol poskytnutý úver vo výške 630 eur. Keďže naši klienti sa po čase… Zobraziť viac »

Potvrdený rozsudok okresného súdu, ktorý zrušil rozhodcovský rozsudok

Publikované: .

Náš klient uzatvoril v máji 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 400 eur za dohodnutý poplatok vo výške 356 eur. Spolu so zmluvou o úvere bola uzatvorená aj rozhodcovská zmluva v zmysle ktorej bolo dohodnuté, že všetky spory sa budú rozhodovať pred rozhodcovským súdom. Keďže sa tento klient dostal do finančných problémov… Zobraziť viac »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Okresný súd v právnej veci na návrh našej klientky o zrušenie rozhodcovského rozsudku a o návrh na odklad jeho vykonateľnosti rozhodol v prospech našej klientky tým, že odložil vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, a to do právoplatného skončenia súdneho konania o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Naša klientka bola predmetným rozhodcovským rozsudkom zaviazaná zaplatiť poskytovateľovi úveru sumu vo výške 1 594,02 eur s príslušenstvom. Keďže bola v zlej… Zobraziť viac »

Okresný súd zamietol žalobu o zaplatenie 560 eur s príslušenstvom

Publikované: .

V júni 2015 sa domáhal poskytovateľ úveru od nášho klienta zaplatenia sumy vo výške 690 eur s príslušenstvom. Tento návrh žalobca odôvodnil tým, že v decembri 2008 s našou klientkou uzatvoril Zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej našej klientke poskytol úver vo výške 1 062,21 eur. Keďže pri splátke č.72 sa dostala naša klientka… Zobraziť viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila v apríli 2014 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 930 eur. Keďže sa po určitom čase dostala do finančných problémov a nebola si schopná plniť svoje povinnosti zo zmluvy, jej dlh sa stal v zmysle zmluvných podmienok v celku splatný a následne bol v tejto veci vydaný rozhodcovský rozsudok. Naša klientka má… Zobraziť viac »

Povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

Vo februári 2016 podal náš klient na okresný súd žalobu o určenie neprijateľných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 4 746,73 eur. Touto žalobou sa domáhal určenia, že ustanovenia Dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá bola súčasťou uzatvorenia zmluvy, sú neplatné. Príčinou jeho rozhodnutia podať žalobu bolo začatie vykonávania… Zobraziť viac »

Zamietnutá žaloba o zaplatenie 615 eur

Publikované: .

V októbri 2015 bol na súd podaný návrh, ktorým mal súd zaviazať nášho klienta zaplatiť 615,97 eur spolu s príslušenstvom. Tento návrh bol podaný na základe Zmluvy o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty z novembra 2009. Na základe tejto zmluvy sa navrhovateľ zaviazal poskytnúť nášmu klientovi kreditnú kartu, ku ktorej bol vedený účet. Nášmu… Zobraziť viac »

Priznané oslobodenie od zaplatenia súdneho poplatku

Publikované: .

Keďže naša klientka sa podanou žalobou na Okresný súd domáhala nariadenia predbežného opatrenia, okresný súd ju vyzval na zaplatenie súdneho poplatku za túto podanú žalobu. Vzhľadom na veľmi zlú finančnú situáciu našej klientky, ktorá má veľmi malý príjem z ktorého sa snaží splácať si viacero dlhov, požiadala podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o oslobodenie od zaplatenia súdneho… Zobraziť viac »

Uloženie zamestnávateľovi našej klientky povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy

Publikované: .

Okresný súd v právnej veci na návrh našej klientky o nariadenie predbežného opatrenia vyhovel jej návrhu, a teda uložil zamestnávateľovi našej klientky povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy. K vykonávaniu zrážok z jej mzdy došlo na základe Dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá bola súčasťou Zmluvy o úvere z júna 2012 a taktiež zmluvy o úvere… Zobraziť viac »

Zamietnutá žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Publikované: .

Oprávnený, čiže poskytovateľ úveru v marci 2015 navrhol vykonanie exekúcie voči nášmu klientovi, a to na podklade exekučného titulu, ktorým je rozsudok rozhodcovského súdu. V návrhu na vykonanie exekúcie žiadal, aby súdny exekútor v danej veci vykonal exekúciu na vymoženie istiny vo výške 1 942,31 eur. Súdny exekútor následne na Okresnom súde v septembri 2015 žiadal o udelenie poverenia na vykonanie… Zobraziť viac »

Potvrdenie rozhodnutia Okresného súdu v prospech našej klientky

Publikované: .

Krajský súd, ako súd odvolací v konaní o odvolaní poskytovateľa úveru potvrdil rozsudok Okresného súdu, v ktorom bolo rozhodnuté v prospech našej klientky. V prípade prvostupňového konania išlo o právnu vec na návrh našej klientky. Tá sa domáhala zrušenia rozhodcovského rozsudku. Jej návrhu okresný súd – súd prvého stupňa vyhovel a v máji 2015 zrušil… Zobraziť viac »

Povolenie splácať dlh v mesačných splátkach

Publikované: .

Okresný súd v konaní proti našej klientke o zaplatenie 4 562 eur s príslušenstvom rozhodol v prospech našej klientky tým, že jej povolil splácať nesplatenú sumu úveru 3 022,48 eur mesačnými splátkami vo výške 40 eur. Tento návrh proti klientke bol podaný na základe úverovej zmluvy z  júna 2013, predmetom ktorej bolo poskytnutie úveru vo… Zobraziť viac »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku o zaplatenie takmer 1 530 eur

Publikované: .

Náš klient sa na konci januára 2016 domáhal na súde vydania rozhodnutia, ktorým by okresný súd zrušil rozhodcovský rozsudok, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť sumu takmer 1 530 eur spolu s príslušenstvom. V rámci odôvodnenia tejto žaloby náš klient uviedol, že Rozhodcovská zmluva je podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka neplatná a tiež, že nemal možnosť skutočne sa oboznámiť… Zobraziť viac »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Jednému z našich klientov bol po tom ako sa dostal do omeškania so splácaním úveru ktorý mu bol poskytnutý, v septembri 2014 doručený rozhodcovský rozsudok na základe rozhodcovskej doložky, ktorá bola súčasťou úverovej zmluvy, ktorú náš klient uzatvoril. Rozhodcovskú doložku je však možné podľa Občianskeho zákonníka považovať za neprijateľnú zmluvnú podmienku. Náš klient sa preto domáhal na… Zobraziť viac »

Povolenie splácania dlhu v mesačných splátkach po 20 eur

Publikované: .

Jedna naša klientka uzatvorila v októbri 2013 úverovú zmluvu, na základe ktorej jej boli poskytnuté peňažné prostriedky vo výške 1 200 eur.  Keďže sa klientka nečakane dostala do zlej finančnej situácie, porušila si svoje zmluvné povinnosti tým, že prestala splácať úver v dohodnutých mesačných splátkach. Naša klientka si bola vedomá toho, že nesplatila poskytnuté peňažné prostriedky, a preto uznala… Zobraziť viac »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila vo februári 2012 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 930 eur. Súčasťou zmluvy o úvere bola taktiež rozhodcovská zmluva, ktorej súčasťou bola rozhodcovská doložka. Keďže si naša klientka nebula schopná v minulosti riadne plniť svoje povinnosti zo zmluvy, dlh sa stal v celku splatný a… Zobraziť viac »

Znížená dlžná suma a povolené mesačné splátky po 10 eur

Publikované: .

Navrhovateľ, ktorého predchodcom bol poskytovateľ úveru sa podaným návrhom v septembri 2015 domáhal rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal zaplatiť našu klientku sumu 601,36 eur spolu s príslušenstvom. Dôvodom na začatie konania bolo omeškanie našej klientky s úhradou svojho záväzku, keďže sa dostala do finančných problémov. Záväzok spočíval v poskytnutí úveru vo výške 900 eur v decembri 2011. Naša klientka sa… Zobraziť viac »

Povolené mesačné splátky vo výške 15 eur

Publikované: .

Navrhovateľ, a teda poskytovateľ úveru návrhom v máji 2014 žiadal súd, aby zaviazal našu klientku zaplatiť sumu 640 eur s príslušenstvom. Svoj návrh odôvodnil tým, že v júli 2007 poskytol našej klientke úver vo výške takmer 700 eur. Keďže sa po určitom čase dostala naša klientka s úhradou splátok do omeškania, poskytovateľ úveru vyhlásil okamžitú splatnosť tohto úveru, a to vo… Zobraziť viac »

Zastavené konanie o zaplatenie 1 334,20 eur s príslušenstvom

Publikované: .

Žalobca, čiže poskytovateľ úveru žiadal žalobou v septembri 2014, aby súd uložil našej klientke povinnosť zaplatiť sumu 1 334,20 eur. Svoju žalobu odôvodnil tým, že v marci 2008 uzatvoril s našou klientkou zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej poskytol úverový limit vo výške 1327,76 eur. Súd v tejto veci vykonal dokazovanie, na základe ktorého… Zobraziť viac »

Krajským súdom potvrdené zamietnutie poverenia na výkon exekúcie

Publikované: .

V prípade jedného z našich klientov rozhodol Okresný súd v exekučnej veci v jeho prospech tým, že zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie bolo vedené na základe exekučného titulu, ktorým bol rozhodcovský rozsudok. Vymáhaná pohľadávka predstavovala sumu 885,99 eur s príslušenstvom. Proti tomuto uzneseniu okresného súdu však v  zákonnej lehote podal poskytovateľ úveru odvolanie. Krajský… Zobraziť viac »

Povolenie splácať dlh v navrhnutých mesačných splátkach

Publikované: .

Náš klient uzatvoril úverovú zmluvu, predmetom ktorej  bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru vo výške 1.050,- Eur. Tento úver sa náš klient zaviazal vrátiť v 60 mesačných splátkach po 35,07 eur. Po určitom čase sa však dostal do zlej životnej situácie, pretože ho napadli a okradli a bol dlhodobo v bezvedomí. Následne s ním zamestnávateľ ukončil pracovný pomer. Dôsledkom týchto okolností porušil… Zobraziť viac »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Naša klientka sa návrhom v januári 2016 domáhala zrušenia rozhodcovského rozsudku a taktiež odkladu vykonateľnosti tohto rozhodcovského rozsudku. Návrh na odklad vykonateľnosti odôvodnila ako preventívne opatrenie, pretože v prípade nariadenia exekúcie na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu ktorým je rozhodcovský rozsudok ako súčasť zmluvy o úvere ktorú uzatvorila,  jej ako spotrebiteľovi hrozí ujma na jej právach. Tiež poukázala… Zobraziť viac »

Vyhovenie žiadosti splácať dlh v mesačných splátkach

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila v máji 2013 zmluvu, na základe ktorej jej bol poskytnutý krátkodobý úver vo výške 350 eur, ktorý sa zaviazala spolu s odplatou vrátiť jednorazovo do októbra 2013. Keďže sa nečakane dostala do finančných problémov, nebola schopná dlžnú sumu v lehote splatnosti vrátiť. Poskytovateľ úveru sa preto s prihliadnutím na všetky uhradené splátky našej klientky návrhom v júli… Zobraziť viac »

Zamietnutá žaloba proti našej klientke

Publikované: .

Klientka podpísala zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 500 eur. Tento úver sa zaviazala splatiť v 12. mesačných splátkach po 82 eur. Tejto klientke sa však zhoršila finančná a ekonomická situácia a nebola schopná si riadne a včas plniť svoje povinnosti vychádzajúce z predmetnej zmluvy. Preto podal poskytovateľ úveru proti našej klientke žalobu o zaplatenie 58,77… Zobraziť viac »

Povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy nášho klienta

Publikované: .

V januári 2015 požiadal náš klient o určenie neplatnosti Dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá je súčasťou Zmluvy o úvere a zároveň žiadal o nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by sa jeho zamestnávateľovi uložila povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy. K vykonávaniu zrážok zo mzdy došlo na základe predmetnej dohody po tom, ako sa klient kvôli zhoršenej ekonomickej situácie dostal so splácaním… Zobraziť viac »

Zamietnutá žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Publikované: .

Náš klient uzatvoril v júni 2011 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 3 500 eur. Tento úver sa zaviazal splácať v 70. pravidelných mesačných splátkach vo výške 87,29 eur. Nakoľko sa klient dostal so splácaním úveru do omeškania, bol voči nemu vydaný rozhodcovský rozsudok, na základe ktorého  žiadala súdna exekútorka o udelenie poverenia na vykonanie… Zobraziť viac »

Odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Keďže bol proti našej klientke vydaný rozhodcovský rozsudok a ona bola vo veľmi zlej finančnej situácií, rozhodla sa prostredníctvom podania návrhu na okresný súd domáhať zrušenia predmetného rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnila tým, že podľa jej názoru trpí rozhodcovské konanie vadou absencie právomoci rozhodcovského súdu, pretože rozhodcovská doložka, ktorá je súčasťou zmluvy o úvere je neplatná. Ďalej… Zobraziť viac »

Zastavené exekučné konanie proti nášmu klientovi

Publikované: .

Jeden z našich klientov uzatvoril zmluvu o úvere, avšak v dôsledku jeho zhoršenej finančnej situácie sa dostal so splácaním úveru do omeškania. Následkom tohto omeškania bolo, že sa poskytovateľ úveru návrhom na vykonanie exekúcie domáhal vymoženia sumy 593,68 Eur s príslušenstvom od nášho klienta. Súd preskúmal všetky listinné dôkazy, ktoré nejakým spôsobom súviseli s celým konaním a dospel k záveru, že je… Zobraziť viac »