Zamietnutá žiadosť na výkon exekúcie

Publikované: .

Medzi našim klientom a spoločnosťou, ktorá mu poskytla úver v sume 265,55 eur vznikol na základe zmluvy o úvere v apríli 2008 právny vzťah. Náš klient sa zaviazal tento úver vrátiť zvýšený o sumu poplatku vo výške 212,44 eur v 10. mesačných splátkach. Keďže sa dostal do finančných problémov a svoj dlh si nebol schopný riadne uhrádzať, poskytovateľ úveru pristúpil k vymáhaniu svojej… Zobraziť viac »

Zamestnávateľovi našej klientky uložená povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy

Publikované: .

Klientka uzatvorila v júli 2014 zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 5 600 eur. Nakoľko bola súčasťou zmluvy aj dohoda o zrážkach zo mzdy a po vyše roku sa dostala so splácaním úveru do omeškania, spoločnosť ktorá jej poskytla úver v októbri 2015 vyzvala jej zamestnávateľa na vykonávanie zrážok zo mzdy. Keďže vykonávanie zrážok zo… Zobraziť viac »

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Jeden z našich klientov sa na okresnom súde domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku a súčasne, kým sa nerozhodne vo veci samej, podal návrh na odklad vykonateľnosti tohto rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnil tým, že podľa jeho názoru trpí predmetné rozhodcovské konanie vadou absencie právomoci rozhodcovského súdu a že rozhodcovská zmluva je neplatná. Súd návrh na odklad vykonateľnosti preskúmal a dospel… Zobraziť viac »

Zamietnutá žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti našemu klientovi!

Publikované: .

V novembri 2011 uzatvoril náš klient zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške takmer 1200 eur. Tento úver sa náš klient zaviazal splatiť v 42 mesačných splátkach vo výške necelých 63 eur. Keďže sa po čase dostal do finančných problémov, prestal si riadne plniť svoje povinnosti, ktoré mu zo… Zobraziť viac »

Zamietnutá žaloba proti našej klientke o zaplatenie 286 eur.

Publikované: .

V roku 2014 bola na Okresný súd doručená žaloba, v ktorej navrhovateľ žiadal, aby súd zaviazal našu klientku zaplatiť istinu 286,92 eur s príslušenstvom a taktiež náhradu trov konania. Tento nárok žalobca odôvodňoval tým, že v roku 2010 uzatvorila s ním naša klientka zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 360 eur. Zaviazala sa ho… Zobraziť viac »

Povinnosť zamestnávateľa zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy našeho klienta!

Publikované: .

Náš klient v januári 2015 podal návrh na Okresný súd, ktorým sa domáhal vydania predbežného opatrenia. Požadoval, aby súd uložil jeho zamestnávateľovi povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok z jeho mzdy. Svoj návrh odôvodnil tým, že s odporcom uzavrel zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1500 eur. Súčasťou tejto… Zobraziť viac »

Súd rozhodol, že úver je bezúročný a bez poplatkov

Publikované: .

V júli 2012 bol jednému z našich klientov poskytnutý úver vo výške 500 eur. Keďže klient tento úver riadne a včas nesplácal, v januári 2014 mu bolo listom oznámené, že celý dlh sa stal splatný a bol vyzvaný na jeho úhradu pod hrozbou podania návrhu na súd. Klient nebol schopný dlh splatiť, pretože mu to zlá finančná situácia neumožnila. V auguste… Zobraziť viac »

Návrh Veriteľa v časti o zaplatenie sumy 886,82 eur zamietnutý!

Publikované: .

Náš klient uzatvoril s právnym predchodcom navrhovateľa v roku 2013 úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru v o výške 1.800,- eur. Náš klient sa zaviazal tieto peňažné prostriedky vrátiť v 84 pravidelných mesačných splátkach po 52,15 eur. Klient bol s úhradou svojho záväzku v omeškaní, preto bol v novembri 2014 vyzvaný k splateniu celého zostatku úveru, ktorý pozostáva z nezaplatených splátok po… Zobraziť viac »

Zamietnutý návrh veriteľa proti našej klientke o zaplatenie 1 263 eur!

Publikované: .

Klientka uzatvorila zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 1200 eur, ktorý sa zaviazala splácať spolu s úrokom v 42 mesačných splátkach vo výške 64,29 eura. Keďže po čase sa finančná situácia našej klientky zhoršila, dostala sa už pri 8. splátke s úhradou splátok do omeškania. Napokon zaplatila sumu 1 436,92 eura…. Zobraziť viac »

Súd povolil našemu klientovi mesačné splátky!

Publikované: .

V konaní, kde bol náš klient na strane odporcu sa navrhovateľ domáhal zaplatenia sumy 1630,74 eur. Náš klient v júni 2015 pred súdom tento navrhovateľov nárok uznal, požadoval však o možnosť plnenia v splátkach po 20 eur mesačne. Túto požiadavku odôvodnil súdu tým, že je posledného pol roka nezamestnaný a poberá podporu vo výške 255 eur mesačne. Súčasne je evidovaný… Zobraziť viac »

Zamietnutý návrh na vykonanie exekúcie proti nášmu klientovi

Publikované: .

Návrhom v marci 2015 spoločnosť ktorá poskytla nášmu klientovi úver žiadala, aby okresný súd poveril súdneho exekútora vykonaním exekúcie v neprospech nášho klienta, a to vymožením pohľadávky vo výške 1.287,11 eur s príslušenstvom. Právny vzťah medzi poskytovateľom úveru a našim klientom vznikol na základe zmluvy o úvere, ktorá bola uzatvorená v marci 2008. Súčasťou tejto… Zobraziť viac »

Zamietnutá žaloba proti našej klientke o zaplatenie 1 251 eur!

Publikované: .

Okresný súd v konaní o zaplatenie 1.251,16 eur s príslušenstvom v celom rozsahu zamietol žalobu proti našej klientke. Žalobca svoju žalobu odôvodnil tým, že jeho právny predchodca uzatvoril v roku 2004 s našou klientkou úverovú zmluvu, ktorej predmetom bolo poskytnutie revolvingového úveru vo výške 1.161,79 eur. Keďže klientka nebola schopná si úver pravidelne splácať a… Zobraziť viac »

Krajský súd potvrdil Uznesenie v prospech nášho klienta

Publikované: .

Jeden z našich klientov v roku 2008 uzatvoril zmluvu, v zmysle ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 8.298,48 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola taktiež Dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže sa náš klient po určitom čase dostal do finančných problémov a prestal si svoj dlh splácať, poskytovateľ úveru predložil túto dohodu jeho zamestnávateľovi, ktorý… Zobraziť viac »

Súdom znížená dlžná čiastka a povolenie splátok

Publikované: .

Na základe zmluvy o úvere bol nášmu klientovi poskytnutý úver vo výške 950 eur s dohodnutým úrokom z úveru vo výške 730 eur, ktorý sa zaviazal splatiť v 24 mesačných splátkach po 70 eur. Tento záväzok si náš klient splnil len čiastočne a následne sa dostal s úhradou do omeškania, na základe čoho poskytovateľ úveru… Zobraziť viac »

Súd zamietol žalobu o zaplatenie 1 230 eur proti našemu klientke!

Publikované: .

Okresný súd zamietol žalobu proti našej klientke v právnej veci o zaplatenie 1.230,44 eur s príslušenstvom. Žalobu podala spoločnosť, ktorá našej klientke poskytla v novembri 2010 úver vo výške 1500 eur. Tento úver sa klientka zaviazala splácať v 36 mesačných splátkach vo výške 85,15 eur. Keďže pri 20. splátke sa dostala s úhradou splátok do… Zobraziť viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok a odložená vykonateľnosť

Publikované: .

Vo februári 2012 uzatvoril náš klient zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver 840 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj rozhodcovská zmluva, v ktorej stálo, že akékoľvek spory budú riešené pred rozhodcovským súdom. Keďže si klient neplnil svoje povinnosti zo zmluvy, dlh sa stal vcelku splatný a spoločnosť, ktorá klientovi úver poskytla podala v júni… Zobraziť viac »

Povolenie splácania dlhu v navrhovaných splátkach.

Publikované: .

Klientka uzatvorila v marci 2012 úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru vo výške 1 700 Eur. Celkove splatila sumu 965,83 Eur, následne sa však dostala s úhradou do omeškania, na základe čoho bola v auguste 2013 vyzvaná k splateniu celého úveru. Na splatenie tejto sumy však nemala finančné prostriedky. V auguste 2014 bola Okresnému súdu doručená žaloba proti… Zobraziť viac »

Povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy – potvrdené Krajským súdom

Publikované: .

Náš klient uzatvoril zmluvu o úvere, ktorej súčasťou bola aj Dohoda o zrážkach zo mzdy. Vzhľadom na to, že si nebol schopný platiť svoj dlh riadne a včas, došlo na základe tejto dohody k zrážkam z jeho mzdy. Keďže zrážky zo mzdy by nášmu klientovi veľmi skomplikovalo jeho finančnú a životnú situáciu, v októbri 2014 sa návrhom podaným na Okresný… Zobraziť viac »

Schválený uzavretý zmier

Publikované: .

V auguste 2014 podal navrhovateľ, čiže spoločnosť s ktorou náš klient uzatvoril zmluvu návrh na Okresný súd, ktorým sa domáhal zaplatenia sumy 1.215,70 eur. Išlo o sumu, ktorá predstavovala poskytnutý úver, ktorý si však náš klient riadne nesplatil. Odporca, čiže klient sa k tomuto návrhu písomne nevyjadril, až na pojednávaní v januári 2015 uviedla zástupkyňa odporcu, ktorou bola manželka… Zobraziť viac »

Súd zrušil rozhodcovský rozsudok!

Publikované: .

Naša klientka uzatvorila v novembri 2012 zmluvu o revolvingovom úvere súčasťou ktorej bola taktiež rozhodcovská doložka, na základe ktorej jej bola poskytnutá pôžička vo výške 960 eur. Túto čiastku sa zaviazala splácať v 42 mesačných splátkach vo výške 51,44 eur. Keďže si kvôli zlej finančnej situácií nemohla svoj dlh plniť, stal sa v celku splatný…. Zobraziť viac »

Povolenie splátok a sčasti zastavené konanie

Publikované: .

Klientka uzatvorila zmluvu o pripojení. Keďže si po čase prestala plniť svoje zmluvné povinnosti tým, že za poskytované služby riadne a včas neplatila, navrhovateľ, čiže spoločnosť s ktorou uzatvorila predmetnú zmluvu, sa prostredníctvom svojho právneho zástupcu v októbri 2014 domáhal zaplatenia všetkých nedoplatkov za poskytnuté služby. Tieto nedoplatky predstavovali celkovo sumu 76,99 eur. V tejto veci súd na základe návrhu… Zobraziť viac »

Súd zamietol žalobu o zaplatenie 1 232 eur proti našemu klientovi!

Publikované: .

Okresný súd zamietol žalobu o zaplatenie 1.232,07 eur s príslušenstvom v právnej veci proti našej klientke. Túto žalobu podala spoločnosť, ktorá prebrala dlh od spoločnosti ktorá našej klientke poskytla úver. Úverová zmluva bola uzatvorená v marci 2012 a jej predmetom bolo poskytnutie spotrebiteľského bezúčelového úveru vo výške 1.700 eur. Tento úver sa naša klientka zaviazala… Zobraziť viac »

Zastavené odvolacie konanie

Publikované: .

V právnej veci, kde Okresný úrad za účasti nášho klienta rozhodnutím zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností podľa zmluvy o zriadení záložného práva podal navrhovateľ, čiže spoločnosť s ktorou náš klient uzatvoril zmluvu odvolanie na Krajský súd. Ten potvrdil rozhodnutie Okresného úradu. Keďže navrhovateľ nesúhlasil ani s rozhodnutím Krajského súdu, podal na Najvyšší súd Slovenskej republiky… Zobraziť viac »

Zamietnutá žiadosť súdneho exekútora o vymoženie 138 eur

Publikované: .

Náš klient uzatvoril vo februári 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 300 eur. Túto sumu sa zaviazal splatiť desiatimi mesačnými splátkami po 53 eur. Po určitom čase sa však dostal so splácaním do omeškania a keďže súčasťou zmluvy o úvere bola aj rozhodcovská zmluva, spoločnosť, ktorá nášmu klientovi úver poskytla riešila… Zobraziť viac »

Zrušenie Dohody o zrážkach zo mzdy

Publikované: .

V auguste 2011 uzatvorila naša klientka zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 1 470 eur. Keďže súčasťou zmluvy bola aj Dohoda o zrážkach zo mzdy. V čase keď sa dostala so splácaním úveru do omeškania, spoločnosť, ktorá jej poskytla úver vyzvala zamestnávateľa našej klientky na vykonávanie zrážok zo mzdy. Táto skutočnosť viedla… Zobraziť viac »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku – rozporné úroky s dobrými mravmi

Publikované: .

Klient uzatvoril v apríli 2012 zmluvu o revolvingovom úvere. Na základe tejto zmluvy si požičal 600 eur, ďalej mu bolo poskytnutých 817,44 eur. Náš klient zaplatil celkovo sumu 807,29 eur. Potom ako prestal úver splácať, pretože nemal na splácanie finančné prostriedky, podala spoločnosť ktorá mu úver poskytla návrh na rozhodcovský súd, ktorý rozhodol v októbri 2014 rozhodcovským rozsudkom…. Zobraziť viac »

Povolenie splátok

Publikované: .

Klientka uzatvorila na základe zmluvy o stavebnom sporení a jej žiadosti o poskytnutie úveru úverovú zmluvu. Bol jej poskytnutý úver vo výške 3 319,39 eur, ktorý sa zaviazala splácať pravidelnými mesačnými splátkami. Keďže si tento úver nesplácala tak, ako bolo dohodnuté, spoločnosť, ktorá jej úver poskytla ju vyzvala na úhradu dlžnej sumy a následne na úhradu celého zostatku úveru, avšak… Zobraziť viac »

Zrušenie výkonu exekúcie

Publikované: .

Náš klient uzatvoril zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 930 eur. Keďže sa dostal do finančných problémov a nebol schopný plniť si svoje záväzky, táto zmluva sa po čase stala podkladom pre rozhodnutie rozhodcovského súdu, ktorý vydal rozsudok, ktorým bol náš klient povinný zaplatiť spoločnosti, ktorá mu úver poskytla istinu… Zobraziť viac »

Platnosť rozhodcovskej zmluvy a zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Naša klientka sa ako žalobkyňa domáhala toho, aby Okresný súd zrušil rozhodcovský rozsudok, na základe toho, že bola z jej strany namietnutá platnosť rozhodcovskej zmluvy. Spolu s návrhom o zrušenie rozhodcovského rozsudku požiadala súd, aby bola odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, kým nebude samostatne rozhodnuté vo veci o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Chcela tým predísť tomu, aby nebola vykonávaná exekúcia na… Zobraziť viac »

Zamietnutie exekúcie

Publikované: .

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v exekučnej veci proti našej klientke ako povinnej v jej prospech. Išlo o dovolanie oprávneného, čiže veriteľa našej klientky proti Uzneseniu Krajského súdu. V roku 2012 požiadal súdny exekútor Okresný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd však jeho žiadosť zamietol. V odôvodnení poukázal na to, že právny predchodca oprávneného a naša klientka uzavreli úverovú zmluvu,… Zobraziť viac »