Nepovolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností

Publikované: .

V novembri 2014 zamietol správny orgán – Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor návrh na vklad záložného práva. Išlo o konanie o povolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností na základe záložnej zmluvy, ktorú uzatvorila naša klientka. Okresný úrad preskúmal návrh, ktorého prílohou bola aj predmetná záložná zmluva a dospel k záveru, že v riešených právnych vzťahoch došlo k značnej nerovnováhe v právach… Zobraziť viac »

Zrušenie poverenia na vykonanie exekúcie

Publikované: .

Vo februári 2015 bola na Okresný súd doručená žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti našej klientke na vymoženie pohľadávky vo výške 543,40 eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou. Táto žiadosť bola podaná na základe návrhu na vykonanie exekúcie oprávneného, čiže spoločnosti s ktorou naša klientka uzatvorila v máji 2013 zmluvu, ktorý bol doručený súdnemu exekútorovi spolu… Zobraziť viac »

Súd zamietol žiadosť na vykonanie exekúcie

Publikované: .

V prípade jednej našej klientky súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Žiadosť bola Okresným súdom zamietnutá, pretože po preskúmaní celej veci súd zistil, že vec bola v rozhodcovskom konaní prejednaná na základe absolútne neplatnej rozhodcovskej zmluvy a tým pádom v tomto konaní nemožno exekučný titul považovať v súlade zo zákonom. Keďže veriteľ klientky,… Zobraziť viac »

Súd zrušil rozhodcovský rozsudok – exekučné konania nehrozí

Publikované: .

Jeden z našich klientov uzatvoril v júli 2011 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 050 eur. Pre tento úver sa rozhodol z dôvodu, že mal viacero nesplatených dlhov a keďže mu hrozila exekúcia, snažil sa na ich splatenie získať ďalší úver. Keď uhradil 20 splátok, dostal sa do finančných problémov a prestal si plniť… Zobraziť viac »

Náš klient získal bezúročný úver bez poplatkov

Publikované: .

Právny predchodca navrhovateľa uzatvoril s našim klientom ako dlžníkom úverovú zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý spotrebiteľský úver vo výške 299 eur. Odporca, čiže náš klient sa zaviazal uhradiť tento úver v 72 pravidelných mesačných splátkach po 8,04 eur. Nakoľko bol náš klient v omeškaní s úhradou svojho záväzku, navrhovateľ ukončil úverovú zmluvu a v auguste 2014 vyzval odporcu k zaplateniu… Zobraziť viac »

Bezúročný úver vďaka zrušenia rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Náš klient uzatvoril s obchodnou spoločnosťou v apríli 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2.700 eur, a to za poplatok 2.030 eur. Keďže si svoje povinnosti zo zmluvy riadne neplnil, jeho dlh sa stal v zmysle všeobecných podmienok poskytnutia úveru v nesplatenom zvyšku splatným a spoločnosť podala návrh na začatie rozhodcovského konania. V októbri 2014 bol… Zobraziť viac »

Zrušenia rozhodcovského rozsudku a odklad vykonateľnosti

Publikované: .

V júni 2012 uzavrel náš klient zmluvu o úvere. Išlo o úver vo výške 930 eur. Keďže nebol schopný riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré mu zo zmluvy vyplývali, jeho dlh sa stal v celku splatný a spoločnosť, od ktorej si zobral tento úver podala na začiatku decembra 2014 návrh na začatie konania. Na základe tohto návrhu rozhodcovský súd vydal… Zobraziť viac »

Ďalšie zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Náš klient uzatvoril zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 500 eur, pričom sa zaviazal splácať tento úver v 42 mesačných splátkach vo výške 80,37 eur. Pri podpisovaní zmluvy o úvere bola podpísaná aj rozhodcovská zmluva, ktorej predmetom bola dohoda, že akékoľvek spory a nezrovnalosti budú riešené v rozhodcovskom konaní. Obidve zmluvy boli na predtlačenom… Zobraziť viac »

Odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Klientovi bol doručený rozhodcovský rozsudok, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť spoločnosti, ktorá podala návrh na rozhodcovský súd, sumu 385 eur s príslušenstvom. Náš klient reagoval na tento rozsudok podaním návrhu na Okresný súd, ktorým sa domáhal zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnil tým, že rozhodcovská doložka je neplatná ako neprijateľná podmienka, a poznamenal že… Zobraziť viac »

Predbežné opatrenie proti zrážkam zo mzdy

Publikované: .

V prípade jednej našej klientky došlo k zrážkam zo mzdy v prospech spoločnosti, s ktorou v minulosti uzatvorila zmluvu o úvere. Keďže bola proti, návrhom na Okresný súd sa domáhala určenia, že ňou označené ustanovenia zmluvy, ktorú uzatvorila s odporcom a úverových podmienok tvoriacich súčasť tejto zmluvy sú neplatné. Spolu s týmto návrhom podala tiež návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadala, aby… Zobraziť viac »

Premlčania zmluvy o úvere

Publikované: .

V roku 2006 uzavreli naši klienti zmluvu o úvere. Ich veriteľ, teda spoločnosť, ktorá im úver poskytla podala v januári 2014 žalobu, ktorou žiadala od žalovaných, teda našich klientov zaplatiť sumu takmer 350 eur s príslušenstvom. Prvé pojednávanie v danej veci sa uskutočnilo v apríli 2014 na Okresnom súde. Na tomto pojednávaní žalovaní vzniesli námietku premlčania, pričom uviedli, že všetko je… Zobraziť viac »

Zrušenie vykonanie exekúcie

Publikované: .

V roku 2011 uzavrela klientka zmluvu o úvere. Keďže sa dostala do finančnej núdze, nebola schopná riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré jej vyplývali zo zmluvy o úvere. Dostala sa so splácaním úveru do omeškania, čo viedlo oprávneného k podaniu žaloby na rozhodcovskom súde. Podal ju na základe rozhodcovskej doložky, ktorú obsahovala uzatvorená zmluva. Celá vec sa dostala až… Zobraziť viac »

Odložení vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Naša klientka bola rozhodcovským rozsudkom zaviazaná, aby zaplatila istinu vo výške 50 eur spolu s úrokom z omeškania, zmluvnú pokutu, trovy a trovy rozhodcovského konania. Keďže túto sumu odmietala zaplatiť, podala na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhala zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. Klientka, ako žalobkyňa vo svojej žalobe zároveň súdu navrhla vydať Uznesenie, ktorým odloží vykonateľnosť tohto… Zobraziť viac »

Rozhodcovský rozsudok v rozpore so zákonom

Publikované: .

V roku 2012 uzatvorila naša klientka zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 400 eur, za poplatok vo výške 356 eur. Celkom mala vrátiť sumu 756 eur. V rámci rozhodcovskej zmluvy bolo uvedené, že všetky spory vzniknuté z tejto úverovej zmluvy budú riešené v rozhodcovskom konaní. Keďže sa po určitom čase dostala do finančnej núdze… Zobraziť viac »

Úroková miera v rozpore s dobrým mravom

Publikované: .

Klienti uzatvorili s úverovou spoločnosťou zmluvu o úvere. Úver bol vo výške 420 eur a splatnosť tohto úveru bola dohodnutá na 30 splátok po 25,85 eur. Keďže klienti neboli schopní plniť si svoju povinnosť, celá vec sa v roku 2014 dostala pred okresný súd. Ten zistil, z verejne prístupnej internetovej stránky Národnej banky Slovenska, že… Zobraziť viac »

Zrušenie rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Náš klient v marci 2013 uzatvoril so spoločnosťou ktorá poskytuje úverové finančné služby zmluvu o úvere. Výška úveru bola 1 380 eur. Keďže sa klient dostal do problémov a nebol schopný splácať tento úver v dohodnutých mesačných splátkach, dlh sa stal splatný v celku. Klient nemal na zaplatenie tejto sumy finančné prostriedky, a tak žalovaný,… Zobraziť viac »

Odpustenie dlhu vďaka správe záväzkov

Publikované: .

Pred tým, ako  pán „Peter“ oslovil našu spoločnosť, sa márne snažil komunikovať so svojimi veriteľmi ohľadom svojich záväzkov. Život mu veľa krát vytváral prekážky, a on sa s nimi snažil popasovať čo najlepšie. Keďže sa pánovi „Petrovi“ zo strany veriteľov nevyšlo v ústrety žiadnym spôsobom tak, ako to uvádzajú vo svojich reklamách a stanoviskách, obrátil sa preto na našu spoločnosť… Zobraziť viac »

Žiadost o vyčíslenie dlhu

Publikované: .

Vo všeobecnosti uvádzajú veritelia , že majú mechanizmy ako pomôcť svojim klientom, ktorí sa dostanú do zlej finančnej a životnej situácie. Nie vždy je to však pravda. Tak ako v prípade klientky, ktorá mala viacerých veriteľov a už nevládala splácať pôvodné splátky. Nakoľko jej ani jeden z veriteľov nevyšiel v ústrety a mala snahu riešiť svoje záväzky rozhodla sa, ako jedna… Zobraziť viac »

Správa záväzkov vs nebanková spoločnost

Publikované: .

Keď si človek berie úver od banky alebo nebankovej spoločnosti, často nemyslí na to, že sa môže jeho životná a finančná situácia radikálne zmeniť k horšiemu. Stáva sa to v dôsledku choroby alebo straty zamestnania. Z klienta, ktorý si doteraz platil riadne všetky svoje záväzky, sa zrazu stane neplatič. Toto je aj prípad nášho klienta, ktorý však mal záujem… Zobraziť viac »

Naša ďalšia klientka nemusí platiť úroky z pôžičky

Publikované: .

Väčšina z nás má to šťastie, že býva v dome, či byte so svojim partnerom, maximálne so svojimi deťmi. Až pri stretnutí s jednou z našich klientok, sme si uvedomili, že toto pravidlo má aj svoje smutné výnimky. Práve toto stretnutie s 58 ročnou pani, žijúcou v malom byte s dcérou a tromi vnukmi, nám… Zobraziť viac »

Náš klient získal „bezúročnú“ pôžičku

Publikované: .

Určite to všetci dobre poznáme. Reklamné spoty pôžičkových spoločností, ktoré lákajú ľudí na „výhodné“ splácanie. Podobne to bolo aj v prípade jedného nášho klienta, 43 ročného operátora výroby v strojníckom priemysle, ktorý si požičal 400 EUR s odplatou 152 EUR. Zaviazal sa splatiť dlh v 13 splátkach, pričom prvé tri splátky boli vo výške 2 EUR na… Zobraziť viac »

Zrušenia rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Pravidelne každý rok začína najväčší stres pre všetky školopovinné deti, a tým je začiatok školského roka. Čas spojený na jednej strane s nárekom našich ratolestí, no na druhej strane tiež so zvýšenými finančnými nákladmi rodičov. Niet sa preto čomu čudovať, že v období, keď rodičia nakupujú pre svoje deti nové školské tašky, zošity, kalkulačky, či iné nevyhnutnosti, sa… Zobraziť viac »

Povolenie splátok

Publikované: .

Pre ľudí, ktorí žijú od eura k euru je každý deň dňom o prežitie. O to viac, ak sa k tomu dňu pridá nešťastná udalosť, tak ako sa to stalo v prípade našej klientky. Počas jej návštevy u lekára jej odišiel kotol, ktorý reguloval teplotu bytu a zároveň vody. Vzhľadom na tuhú zimu, nemala inú možnosť, pri jej nízkom stave dôchodku ako… Zobraziť viac »

Odpustenie dlhu voči telefonickému operátorovi

Publikované: .

V dobe modernej technológie sa asi už nikto nezaobíde bez mobilného telefónu, pretože je to jeden z najzákladnejších prvkov dnešnej komunikácie. Niet sa teda čo čudovať, že operátori sa snažia zarobiť na týchto každodenných potrebách ľudí, a to v čo najväčšom množstve. V čase vzostupu šírenia informácií po internete to však majú čoraz ťažšie a… Zobraziť viac »

Súhlas so splátkami

Publikované: .

Nejeden obyvateľ Slovenskej republiky je kvôli nízkym príjmom nútený vziať si pôžičku. Inak to nebolo ani v prípade jedného nášho klienta. Zamestnaný ako zdravotník, s mesačným príjmom 700,- EUR, si zobral spotrebný úver na čokoľvek v výške 4.700,- EUR. Mal v pláne osamostatnenie sa a začatie života na vlastnej nohe. V zmluve, uzatvorenej v roku… Zobraziť viac »

Odblokovanie nehnuteľnosti

Publikované: .

Nie každý má právnické vzdelanie. Niet sa teda čomu čudovať, že si jeden z naších klientov pri podpisovaní úverovej zmluvy nevšimol, že v prípade neplatienia riadnych mesačných splátok, dáva veriteľovi súhlas na zablokovanie nehnuteľnosti. Išlo o väčší rodinný dom, v ktorom jeho predkovia žili už niekoľko desaťročí. Zarážajúci na tom je fakt, že táto krásna… Zobraziť viac »

Odpustenie časti dlhu

Publikované: .

Všetci dobre vieme, v akom stave je naše zdravotníctvo. Pokiaľ máte závažnú chorobu a potrebujete prednostnú operáciu a vyšetrenie, musíte si za to zaplatiť. Závažnou chorobou trpela aj jedna z našich starších klientiek, ktorá však taký obnos financií nemala k dispozícií. Vzhľadom na to že bolo pre ňu zdravie najdôležitejšie, požiačiala si značnú sumu za… Zobraziť viac »

Zastavenie zrážok zo mzdy

Publikované: .

Každý sa môže ocitnúť v zložitej finančnej situácií, keď neberie do úvahy možné následky. V takomto okamihu sa ocitla aj jedna z našich klientok. Urýchlene potrebovala financie a tak podpísala zmluvu s veriteľom, v ktorej figurovali tzv. Neprijateľné zmluvné podmienky. Keď sa klientka objavila v jednej z našich pobočiek, náš ochotný personál jej neváhal podať… Zobraziť viac »

Odpustenie dlhu

Publikované: .

V otázke odpustenia dlhu nás oslovila jedna staršia pani, ktorá si nemohla dovoliť platiť riadnu splátku. Táto splátka sa týkala štúdia jej vnučky, ktorej rodičia odmietli platiť vysokú školu. Ako sa vraví, za dobrotu na žobrotu, tak aj táto naša staršia klientka sa dostala do problémov, pretože jej vážne ochorel manžel, a jej náklady na… Zobraziť viac »