Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Okresný súd v právnej veci na návrh našej klientky o zrušenie rozhodcovského rozsudku a o návrh na odklad jeho vykonateľnosti rozhodol v prospech našej klientky tým, že odložil vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, a to do právoplatného skončenia súdneho konania o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Naša klientka bola predmetným rozhodcovským rozsudkom zaviazaná zaplatiť poskytovateľovi úveru sumu vo výške 1 594,02 eur s príslušenstvom. Keďže bola v zlej… Zobraziť viac »

Odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Keďže bol proti našej klientke vydaný rozhodcovský rozsudok a ona bola vo veľmi zlej finančnej situácií, rozhodla sa prostredníctvom podania návrhu na okresný súd domáhať zrušenia predmetného rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnila tým, že podľa jej názoru trpí rozhodcovské konanie vadou absencie právomoci rozhodcovského súdu, pretože rozhodcovská doložka, ktorá je súčasťou zmluvy o úvere je neplatná. Ďalej… Zobraziť viac »

Zrušenia rozhodcovského rozsudku a odklad vykonateľnosti

Publikované: .

V júni 2012 uzavrel náš klient zmluvu o úvere. Išlo o úver vo výške 930 eur. Keďže nebol schopný riadne si plniť svoje povinnosti, ktoré mu zo zmluvy vyplývali, jeho dlh sa stal v celku splatný a spoločnosť, od ktorej si zobral tento úver podala na začiatku decembra 2014 návrh na začatie konania. Na základe tohto návrhu rozhodcovský súd vydal… Zobraziť viac »

Odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku

Publikované: .

Klientovi bol doručený rozhodcovský rozsudok, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť spoločnosti, ktorá podala návrh na rozhodcovský súd, sumu 385 eur s príslušenstvom. Náš klient reagoval na tento rozsudok podaním návrhu na Okresný súd, ktorým sa domáhal zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnil tým, že rozhodcovská doložka je neplatná ako neprijateľná podmienka, a poznamenal že… Zobraziť viac »