Publikované: .

Náš klient v januári 2015 podal návrh na Okresný súd, ktorým sa domáhal vydania predbežného opatrenia. Požadoval, aby súd uložil jeho zamestnávateľovi povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok z jeho mzdy. Svoj návrh odôvodnil tým, že s odporcom uzavrel zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1500 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj Dohoda o zrážkach zo mzdy. Nakoľko sa dostal do omeškania so splácaním poskytnutého úveru, jeho zamestnávateľ bol spoločnosťou, ktorá klientovi úver poskytla vyzvaný na vykonanie zrážok zo mzdy. Návrh ďalej odôvodnil tým, že má aj ďalšie dlhy, ktoré sa snaží splácať, pričom zároveň zo svojho príjmu musí hradiť všetky bežné a základné mesačné výdavky na svoj život. Vykonávajú sa mu zrážky aj pre iných veriteľov, čo ho dostáva do devastačnej finančnej situácie, keďže nevyhnuté mesačné výdavky na život presahujú jeho príjmy. Súd preskúmal všetky doložené listinné dôkazy. Po posúdení celej situácie súd vyhovel návrhu nášho klienta na vydanie predbežného opatrenia a uložil zamestnávateľovi nášho klienta povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok z jeho mzdy.

Uznesenie

Vaša Prvá oddlžovacia s.r.o.