Publikované: .

V júli 2012 bol jednému z našich klientov poskytnutý úver vo výške 500 eur. Keďže klient tento úver riadne a včas nesplácal, v januári 2014 mu bolo listom oznámené, že celý dlh sa stal splatný a bol vyzvaný na jeho úhradu pod hrozbou podania návrhu na súd. Klient nebol schopný dlh splatiť, pretože mu to zlá finančná situácia neumožnila. V auguste 2014 bol spoločnosťou, ktorá poskytla klientovi úver podaný návrh na Okresný súd aby zaviazal klienta zaplatiť sumu 579,74 Eur spolu s úrokom z omeškania a zmluvnú pokutu. Náš klient ako odporca v písomnom podaní na súd v decembri 2014 poprel dôvodnosť uplatneného nároku, pretože navrhovateľ nezohľadnil čiastočné úhrady dlhu, ktoré klient vykonal a taktiež uviedol, že úrokovú sadzbu považuje za rozpornú s dobrými mravmi. Súd vykonal dokazovanie výsluchom odporcu a oboznámením sa s listinnými dôkazmi. Klient na pojednávaní predložil mandátnu zmluvu ktorú uzatvoril s našou spoločnosťou spolu s potvrdeniami o transakciách z účtu našej spoločnosti v prospech navrhovateľa, aby preukázal jednotlivé platby. Právny zástupca navrhovateľa na pojednávaní vzal návrh späť v časti o zaplatenie sumy 416,87 Eur, z dôvodu že odporca dlh v tejto sume splatil po začatí konania a trval na tom, aby klient zaplatil sumu 162,87 eur spolu s úrokom z omeškania. Keďže musí klient splácať dlhy viacerým veriteľom, požiadal súd o možnosť splatiť predmetný dlh v splátkach po 57,40 Eur mesačne. Preskúmaním zmluvy o spotrebiteľskom úvere súd zistil, že neobsahuje všetky náležitosti a uznal, že predmetný Okresný súd rozhodol, že náš klient je povinný vrátiť len rozdiel medzi reálne poskytnutými peňažnými prostriedkami vo výške 500,- Eur a sumou 422,13 Eur, ktorú odporca splatil. Tento rozdiel predstavuje sumu 77,78 Eur. Klient musí ďalej nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 17,64 Eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 177,63 eur. Tieto sumy súd umožnil klientovi na jeho žiadosť splatiť v mesačných splátkach po 57,40 Eur.

Rozsudok

Vaša Prvá oddlžovacia s.r.o.