Publikované: .

Naša klientka uzatvorila v novembri 2012 zmluvu o revolvingovom úvere súčasťou ktorej bola taktiež rozhodcovská doložka, na základe ktorej jej bola poskytnutá pôžička vo výške 960 eur. Túto čiastku sa zaviazala splácať v 42 mesačných splátkach vo výške 51,44 eur. Keďže si kvôli zlej finančnej situácií nemohla svoj dlh plniť, stal sa v celku splatný. Na základe tejto skutočnosť podala spoločnosť ktorá jej úver poskytla žalobu na rozhodcovský súd, ktorý zaviazal našu klientku zaplatiť predmetný dlh vo výške 1816,9 eur. Vzhľadom na to že naša klientka nemala na zaplatenie peňažné prostriedky, podala návrh na okresný súd, ktorým žiadala zrušiť tento rozhodcovský rozsudok. Vo svojom návrhu poukázala na to, že podľa jej názoru rozhodcovská zmluva trpí vadou absencie právomoci rozhodcovského súdu a celá zmluva a jej podmienky sú neprijateľné, čo bráni tomu, aby bol na základe nej vydaný rozhodcovský rozsudok. Súd celú vec preskúmal a stotožnil sa s jej návrhmi. Podľa Občianskeho zákonníka uznal predmetnú rozhodcovskú zmluvu absolútne neplatnú a preto zrušil rozhodcovský rozsudok. 

 

Súd zrušil

 

Prvá Oddlžovacia s.r.o.

Váš oddlžovací partner