Publikované: .

Klientka uzatvorila zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 1200 eur, ktorý sa zaviazala splácať spolu s úrokom v 42 mesačných splátkach vo výške 64,29 eura. Keďže po čase sa finančná situácia našej klientky zhoršila, dostala sa už pri 8. splátke s úhradou splátok do omeškania. Napokon zaplatila sumu 1 436,92 eura. Vzhľadom k tomu, že klientka bola v omeškaní s úhradou splátky o viac ako 3 mesiace, navrhovateľ, čiže poskytovateľ úveru si uplatnil právo okamžitej splatnosti úveru. Celkový dlh predstavuje súčet neuhradených splátok, čiže v tomto prípade sumu 1263,26 eura.

Súd nariadil v tejto veci pojednávanie na ktorom po vykonanom dokazovaní listinami zistil že zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky minimálne v rozsahu, že neobsahuje výšku, počet a termíny splátok a iných poplatkov, preto poskytnutý úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Nakoľko sa považuje poskytnutý úver za bezúročný a bez poplatkov, navrhovateľ mal voči našej klientke pohľadávku vo výške 1200 eur, teda vo výške poskytnutých peňažných prostriedkov a túto sumu bola naša klientka  povinná splatiť.

Vzhľadom na to že splatila vyššiu sumu ako bola povinná, súd návrh navrhovateľa o zaplatenie 1 263,26 eura s príslušenstvom zamietol ako nedôvodný.

 Rozsudok v mene Slovenskej republiky

Aj takto pomáhame našim klientom.

Vaša Prvá oddlžovacia