Publikované: .

Náš klient uzatvoril zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 500 eur, pričom sa zaviazal splácať tento úver v 42 mesačných splátkach vo výške 80,37 eur. Pri podpisovaní zmluvy o úvere bola podpísaná aj rozhodcovská zmluva, ktorej predmetom bola dohoda, že akékoľvek spory a nezrovnalosti budú riešené v rozhodcovskom konaní. Obidve zmluvy boli na predtlačenom formulári, do ktorého boli len rukou dopísané údaje.

Keďže sa po čase dostal klient do finančných problémov a nebol schopný úver ďalej splácať, jeho dlh sa stal splatný a v novembri 2014 mu bol doručený rozhodcovský rozsudok o zaplatenie 1 528,96 eur s príslušenstvom. Mesiac na to náš klient podal žalobu na Okresný súd, ktorou sa domáhal, aby bol tento rozhodcovský rozsudok zrušený. Žalovaný žiadal v písomnom vyjadrení k žalobe žalobu v celom rozsahu zamietnuť ako neopodstatnenú. Súd na nariadenom pojednávaní, na ktorom sa žalovaný nezúčastnil vykonal dokazovanie výsluchom žalobcu, čiže nášho klienta a preskúmaním listinných dôkazov.

Klient vo svojej výpovedi na pojednávaní uviedol a objasnil ako uzavrel zmluvu o úvere a zdôraznil, že mu nebolo absolútne vysvetlené, čo je rozhodcovské konanie a rozhodcovská zmluva, a to ani pri osobnom stretnutí. Súd vyhovel žalobe a zrušil rozhodcovský rozsudok.

 

Rozhodnutie na stiahnutie