Publikované: .

Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. sa podanou žalobou domáhala v súdnom konaní od nášho klienta zaplatenia sumy vo výške 4 113,65 Eur a to na základe zmluvy o poskytnutí refinančnej pôžičky. Keďže zo strany klienta bola porušená platobná disciplína, spoločnosť na základe predžalobnej upomienky pristúpila k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti dlhu a následne sa domáhala dlžnej sumy v súdnom konaní.

Klientovi sme pomohli vypracovať vyjadrenie k podanej žalobe, kde sme poukázali na to, že zmluva o pôžičke neobsahuje obligatórne náležitosti v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, následkom čoho sa daný úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Taktiež sme zdôraznili, že zmluva, ani nečitateľné všeobecné obchodné podmienky  neobsahujú dohodu o možnosti vyhlásiť mimoriadnu splatnosť pôžičky, takže veriteľ nie je oprávnený žiadať jednorázové splatenie dlhu. Okresný súd Prievidza sa stotožnil s argumentáciou klienta a rozhodol tak, že klient nie je povinný na základe podanej žaloby zaplatiť žiadnu dlžnú sumu.

Rozhodnutie na stiahnutie

 

Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.