Publikované: .

Dohoda o zrážkach zo mzdy predstavuje jeden z najpoužívanejších prostriedkov bankových a nebankových subjektov, prostredníctvom ktorého si veritelia zabezpečujú pravidelné uhrádzanie mesačnej splátky podľa zmluvy o úvere v prípade porušenia platobnej disciplíny zo strany dlžníka. Podstata tohto zabezpečovacieho inštitútu spočíva v tom, že ak sa dlžník omešká s pravidelnou splátkou a neuhradí ju ani na výzvu v stanovenej lehote, veriteľ zašle zamestnávateľovi dlžníka žiadosť o vykonávanie zrážok zo mzdy, ktorou prílohou je aj Dohoda o zrážkach zo mzdy. Vo väčšine prípadov uzatvárania zmlúv o úvere, dlžník podpisuje predložené dokumenty bez toho, aby bol náležite poučený o následkoch uzavretia dohody o zrážkach zo mzdy, čo potvrdzuje aj prípad nášho klienta.

V januári 2014 uzatvoril klient s Poštovou bankou, a. s. zmluvu o úvere – stavebný úver na rekonštrukciu svojho obydlia. V záverečných ustanoveniach tejto zmluvy bola malým ťažšie čitateľným  písmom zakomponovaná dohoda o zrážkach zo mzdy, s ktorou dlžník súhlasil podpisom zmluvy o úvere. Keďže došlo k porušeniu platobnej disciplíny, Poštová banka, a. s. požiadala zamestnávateľa nášho klienta o realizáciu zrážok zo mzdy, na základe predloženej zmluvy. Klient sa tak v podstate až od svojho zamestnávateľa dozvedel, že podpisom zmluvy o úvere, bez toho aby bol o tom poučený, pristúpil aj na dohodu o zrážkach zo mzdy.

Takéto ustanovenie o dohode o zrážkach zo mzdy však nebolo individuálne dojednané a spôsobuje hrubú nerovnováhu vo vzájomných právach a povinnostiach zmluvných strán, a preto je ako neprijateľná zmluvná podmienka neplatné.

S našou pomocou Okresný súd Považská Bystrica zastavil klientovi zrážky zo mzdy vo výške 105,27 Eur, čím sme aspoň čiastočne zvýšili rodinný rozpočet nášho klienta.

Rozhodnutie na stiahnutie

 

Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.