Publikované: .

Spoločnosť Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. si v súdnom konaní od nášho klienta uplatňovala nárok na zaplatenie dlžnej sumy vo výške 1 100,16 Eur s príslušenstvom. Klientovi sme pomohli vypracovať vyjadrenie k podanému žalobnému návrhu. Aby vedel správne argumentovať na pojednávaní, vypracovali sme mu prípravu na pojednávanie. Hlavným argumentom, na ktorom sme položili klientovu obranu bola skutočnosť, že zmluva o pôžičke právneho predchodcu žalobcu spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. neobsahuje obligatórne náležitosti v zmysle § 9 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch. Zároveň sme poukázali na nepriaznivú životnú situáciu klienta.

Súd rozsudkom zaviazal klienta len na úhradu dlžnej sumy vo výške 522,15 Eur, ktorú mu umožnil splácať v pravidelných mesačných splátkach vo výške 50 Eur k 25. dňu mesiaci. Klientovi sme sa tak ušetrili sumu vo výške 578,01 Eur a zároveň popri uvedenej dlžnej sume, môže splácať dlžnú sumu aj ďalším veriteľom, keďže súd mu umožnil platiť dlh v primeraných 50 eurových splátkach.

Rozhodnutie na stiahnutie

 

Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.