Publikované: .

V apríli 2016 bol Okresnému súdu doručený návrh našej klientky, ktorým sa domáhala rozhodnutia, ktorým by súd určil, že ustanovenia Dohody o zrážkach zo mzdy sú neplatné. Spolu s týmto návrhom na začatie konania podala taktiež návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by súd jej zamestnávateľovi uložil povinnosť zdržať sa zrážok z jej mzdy. Zrážky zo mzdy boli vykonávané na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú uzatvorila spolu s dvomi úverovými zmluvami. Svoj návrh odôvodnila tým, že vykonávanie zrážok zo mzdy má na jej životnú a finančnú situáciu devastačné následky a keďže má okrem žalovaného aj ďalších veriteľov ktorým sa snaží splácať svoje dlhy, jej celkové mesačné výdavky presahujú jej príjmy.

Okresný súd návrhu našej klientky na nariadenie predbežného opatrenia po posúdení všetkých skutočností vyhovel, pretože zákonné podmienky na jeho nariadenie sú splnené a návrh je dôvodný. Proti tomuto uzneseniu však následne podal žalovaný v zákonnej lehote odvolanie. Krajský súd ako odvolací súd preskúmal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania a dospel k záveru, že naša klientka osvedčila skutočnosti o dôvodnosti a trvaní nároku ktorému sa má poskytnúť ochrana, a preto je podľa názoru súdu dôvodné predbežným opatrením zabezpečiť dočasnú úpravu pomerov účastníkov, a to až do právoplatného skončenia konania vo veci samej, preto potvrdil uznesenie Okresného súdu.

Rozhodnutie na stiahnutie