Publikované: .

Okresný súd v júni 2015 svojim rozhodnutím v ktorom zrušil rozhodcovský rozsudok rozhodol v prospech našich klientov.  Popri tomto rozhodnutí o veci samej ďalej uložil neúspešnej strane, čiže poskytovateľovi úveru povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 331,5 eur z návrhu na začatie konania, a to za úspešných žalobcov, ktorými boli naši klienti. Proti tomuto rozhodnutiu o uložení poplatkovej povinnosti podal poskytovateľ úveru odvolanie na Krajský súd.

Odvolací, čiže Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutie bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie je potrebné ako vecne správne potvrdiť, pretože naši klienti boli v konaní na Okresnom súde plne úspešní.

 

Rozhodnutie na stiahnutie