Publikované: .

V marci 2011 uzavreli naši klienti zmluvu o úvere, na základe ktorej im bol poskytnutý úver vo výške 1 500 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola aj rozhodcovská doložka, na základe ktorej mal všetky spory riešiť rozhodcovský súd. Keďže po určitej dobe prestali kvôli zlej finančnej situácií predmetný úver splácať, stal sa v celku splatný. Následne podal poskytovateľ úveru v apríli 2014 žalobu o zaplatenie 1 419,29 eur, na základe ktorej vydal rozhodcovský súd v zrýchlenom konaní rozhodcovský rozsudok, ktorým zaviazal našich klientov k zaplateniu celého žalovaného nároku, čiže sumy 1 419,9 eur s príslušenstvom.

Klienti podali proti tomuto rozhodcovskému rozsudku žalobu, v ktorej uviedli, že podľa ich názoru je rozhodcovská zmluva neplatná a obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku. Súd preskúmal všetky poskytnuté dokumenty a po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že žaloba našich klientov je dôvodná. Okresný súd uviedol, že zmluva o úvere nemá zákonné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, pretože v nej absentujú údaje o splatnosti splátok, termíne konečnej splatnosti úveru a ročná úroková sadzba je neprimerane vysoká. Súd preto úver označil za bezodplatný a bez úrokov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal poskytovateľ úveru v zákonnej lehote odvolanie, ktorým sa zaoberal Krajský súd. Po preskúmaní celej veci zistil, že rozsudok Okresného súdu je potrebné ako vecne správne potvrdiť.

Rozhodnutie na stiahnutie