Publikované: .

Jednej z našich klientok bol v januári 2014 poskytnutý úver vo výške 800 eur. Vzhľadom na omeškanie splátok úveru z jej strany, si poskytovateľ úveru proti nej v rozhodcovskom konaní uplatnil svoj nárok. Na základe vydaného rozhodcovského rozsudku podal návrh na vykonanie exekúcie pre uspokojenie nesplatenej pohľadávky, následkom čoho súdny exekútor v máji 2014 požiadal Okresný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd po preskúmaní celej veci zistil, že zmluva o úvere obsahuje niekoľko neprijateľných podmienok a exekučný titul čiže rozhodcovský rozsudok zaväzoval našu klientku na plnenie, ktoré odporuje dobrým mravom, a preto žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.

Poskytovateľ úveru podal však proti tomuto Uzneseniu odvolanie, ktorým žiadal súd napadnuté Uznesenie zrušiť. Odvolací súd rozhodol o tomto odvolaní bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že predmetný rozhodcovský rozsudok nemôže byť podkladom na vykonanie exekúcie. Po preskúmaní celej veci preto uznal, že keď súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora na vykonanie exekúcie, postupoval správne, a teda napadnuté uznesenie Okresného súdu ako vecne správne potvrdil.

Rozhodnutie na stiahnutie