Publikované: .

Okresný súd na návrh našich klientov nariadil predbežné opatrenie, ktorým uložil zamestnávateľovi jedného z nich povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy. Zrážky boli vykonávané na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o úvere z decembra 2014, ktorú uzatvorili naši klienti. Proti tomuto uzneseniu však podal poskytovateľ úveru odvolanie v ktorom žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a konanie zastavil.

Krajský súd celú vec preskúmal a zistil, že základné mesačné výdavky a úhrada aspoň čiastočných splátok našich klientov voči veriteľom presahujú ich príjmy a vykonávané zrážky zo mzdy ich dostávajú do devastačnej finančnej a životnej situácie. Následne Krajský súd napadnuté uznesenie Okresného súdu o zastavení vykonávania zrážok zo mzdy ako vecne správne potvrdil.

 

Rozhodnutie na stiahnutie