Publikované: .

Okresný súd zamietol žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v exekučnej veci o vymoženie 250 eur proti nášmu klientovi. Proti tomuto uzneseniu podal oprávnený v zákonnej lehote odvolanie, ktorým žiadal o zrušenie predmetného uznesenia. Krajský súd následne preskúmal uznesenie spolu s exekučným titulom, ktorým je rozhodcovský rozsudok a bez nariadenia odvolacieho pojednávania dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné. Po preskúmaní všetkých listinných dôkazov uznal, že Okresný súd postupoval a rozhodol správne keď zamietol žiadosť súdneho exekútora.

Žiadosť bola zamietnutá z toho dôvodu, že exekučným titulom je rozhodcovský rozsudok vydaný na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá je neprijateľnou podmienkou a takýto rozsudok nie je spôsobilým exekučným titulom a nemôže byť podkladom na vykonanie exekúcie.

 

Rozhodnutie na stiahnutie