Publikované: .

V apríli 2015 Okresný úrad – katastrálny odbor prijal návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností na základe záložnej zmluvy z marca 2015, predmetom ktorej je založenie nehnuteľností. Okresný úrad preskúmal celú vec a po preskúmaní obsahu predloženej dohody o splnomocnení na základe ktorej bola uzatvorená záložná zmluva uznal, že ide o typovú zmluvnú podmienku, ktorej znenie nemohol náš klient ako spotrebiteľ ovplyvniť a preto ju vyhodnotil ako neprijateľnú zmluvnú podmienku, ktorá je absolútne neplatná. V rovine ochrany spotrebiteľa mal Okresný úrad za to, že v prípade nášho klienta došlo k značnej nerovnováhe v právach a povinnostiach zmluvných strán v jeho neprospech, a preto zamietol návrh na vklad záložného práva.

V máji 2016 však podal proti tomuto rozhodnutiu poskytovateľ úveru odvolanie, ktorým sa zaoberal Krajský súd. Po preskúmaní rozhodnutia Okresného úradu a taktiež listinných dôkazov Krajský súd uznal, že bolo v tejto veci rozhodnuté správne, a preto potvrdil rozhodnutie Okresného úradu, ktorý zamietol návrh na vklad záložného práva.

Rozhodnutie na stiahnutie