Publikované: .

Naša klientka uzatvorila zmluvu, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 5 500 eur. Súčasťou predmetnej zmluvy bola tiež rozhodcovská doložka, podľa ktorej sa všetky spory ktoré vznikli z tejto zmluvy mali rozhodovať v súlade s rozhodcovskou doložkou. Keďže naša klientka kvôli nedostatku finančných prostriedkov prestala splácať svoj úver, poskytovateľ úveru sa na základe vydaného rozhodcovského rozsudku ktorý mal predstavovať exekučný titul domáhal voči nej vymoženia svojej pohľadávky prostredníctvom vykonania exekúcie.

Okresný súd po preskúmaní všetkých skutočností zistil, že rozhodcovská doložka nebola s našou klientkou osobitne dojednaná a ani nemala možnosť ovplyvniť jej obsah. Táto skutočnosť spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, čiže našej klientky, preto súd prvého stupňa považoval rozhodcovskú doložku za neprijateľnú zmluvnú podmienku, ktorá je neplatná, a teda nemôže byť spôsobilým exekučným titulom. Súd preto zamietol žiadosť súdnej exekútorky o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške 4 569,48 eur. Proti tomuto uzneseniu bolo zo strany oprávneného podané odvolanie.

Krajský súd ako súd odvolací preveril všetky skutočnosti a všetky listinné dôkazy, a na základe zisteného sa stotožnil s názorom Okresného súdu, preto potvrdil napadnuté uznesenie ako vecne správne.

Rozhodnutie na stiahnutie