Publikované: .

V roku 2009 uzatvoril náš klient zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2 000 eur. Keďže sa tento klient dostal do finančných problémov a nebol schopný plniť si povinnosť splátok, na základe rozhodcovskej zmluvy ktorá bola súčasťou zmluvy bol v novembri 2012 voči nemu vydaný rozhodcovský rozsudok. Poskytovateľ úveru následne na základe vydaného rozhodcovského rozsudku podal  návrh na vykonanie exekúcie, ktorým sa domáhal vymoženia istiny vo výške 1 610,40 eura. Žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie doručil súdny exekútor Okresnému súdu v apríli 2015. Okresný súd pri rozhodovaní v prvom rade skúmal samotnú zmluvu s prílohami, ktorá vytvára zmluvný vzťah a taktiež  rozhodcovský rozsudok, ktorý predstavuje exekučný titul. Po preskúmaní všetkých náležitostí uznal, že predložený rozhodcovský rozsudok nemožno považovať za spôsobilý exekučný titul pre rozpor s exekučným poriadkom. Okresný súd preto žiadosť súdneho exekútora zamietol v celom rozsahu. Proti tomuto Uzneseniu podal poskytovateľ úveru v zákonnej lehote odvolanie na Krajský súd, ktorý preskúmal vec bez nariadenia pojednávania.

Odvolací súd sa po preskúmaní veci v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením Uznesenia Okresného súdu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné. Výsledkom rozhodnutia Krajského súdu bolo potvrdenie Uznesenia Okresného súdu, a teda potvrdenie zamietnutia žiadosti súdneho exekútora.

Rozhodnutie na stiahnutie