Publikované: .

Predmetom tejto exekučnej veci bolo vymoženie 125,53 eur s príslušenstvom od našej klientky. Zaplatenia tejto sumy sa domáhal poskytovateľ úveru, ktorý podal návrh na vymoženie pohľadávky. Okresný súd v tejto veci skúmal prioritne exekučný titul, ktorým bol rozhodcovský rozsudok vydaný na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá bola uzatvorená spolu so zmluvou o úvere v novembri 2010. Po preskúmaní listinných dôkazov súd zistil, že rozhodcovská doložka ktorá je súčasťou rozhodcovskej zmluvy je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, v dôsledku čoho je neplatná, a teda nie je možné ju považovať za spôsobilý exekučný titul. Okresný súd na základe zistených skutočností preto zamietol žiadosť súdneho exekútora.

Následne však poskytovateľ úveru prostredníctvom svojho právneho zástupcu podal odvolanie proti tomuto Uzneseniu. Krajský súd ako súd odvolací rozhodol vo veci bez nariadenia pojednávania, a to preskúmaním rozhodnutia Okresného súdu v napadnutom rozsahu. Po preskúmaní doložených listín Krajský súd uznal, že Okresný súd v tejto veci rozhodol správne a keďže odvolanie poskytovateľa úveru nepovažoval za dôvodné, rozhodnutie okresného súdu v prospech našej klientky ako vecne správne potvrdil.

Rozhodnutie na stiahnutie