Publikované: .

V prípade jedného z našich klientov rozhodol Okresný súd v exekučnej veci v jeho prospech tým, že zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie bolo vedené na základe exekučného titulu, ktorým bol rozhodcovský rozsudok. Vymáhaná pohľadávka predstavovala sumu 885,99 eur s príslušenstvom. Proti tomuto uzneseniu okresného súdu však v  zákonnej lehote podal poskytovateľ úveru odvolanie.

Krajský súd následne ako súd odvolací v dôsledku podaného odvolania preskúmal celú vec a dospel k rovnakému záveru ako okresný súd, a teda že žiadosť súdneho exekútora je potrebné zamietnuť.  Krajský súd teda bez nariadenia pojednávania uznesenie okresného súdu ako vecne správne potvrdil.

Rozhodnutie na stiahnutie