Publikované: .

Krajský súd v septembri 2015 potvrdil rozhodnutie v prospech nášho klienta. Toto rozhodnutie vydal Okresný úrad, ktorý zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie, ktorým sa domáhal jeho zrušenia. Následne však toto odvolanie v celom rozsahu vzal späť a žiadal konanie zastaviť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preto v právnej veci proti Okresnému úradu za účasti nášho klienta zastavil odvolacie konanie.

 

Rozhodnutie na stiahnutie