Publikované: .

Právny predchodca navrhovateľa uzatvoril s našim klientom ako dlžníkom úverovú zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý spotrebiteľský úver vo výške 299 eur. Odporca, čiže náš klient sa zaviazal uhradiť tento úver v 72 pravidelných mesačných splátkach po 8,04 eur. Nakoľko bol náš klient v omeškaní s úhradou svojho záväzku, navrhovateľ ukončil úverovú zmluvu a v auguste 2014 vyzval odporcu k zaplateniu celého zostatku úveru.

Keďže náš klient nemal na zaplatenie celého zostatku financie, navrhovateľ sa návrhom doručeným Okresnému súdu v decembri 2014 domáhal zaplatenia sumy vo výške 417,86 eur. Keďže ide o „drobný spor“, čo znamená že predmet konania neprevyšuje sumu 1 000 eur, na prejednanie veci samej nebolo nariadené pojednávanie. Súd vykonal dokazovanie listinnými dôkazmi zo spisu. Keďže predmetná zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti vyžadované zákonom, súd považoval poskytnutý úver za bezúročný a bez poplatkov. Preto je zrejmé, že návrh bol podaný dôvodne len v časti istiny vo výške 143,76 eur. V júni súd verejne vyhlásil rozsudok, ktorým určil, že náš klient je povinný zaplatiť navrhovateľovi sumu 143,76 eur v mesačných splátkach po 7,30 eur.

 

Zhrnutie


PoložkaPôvodné podmienkyVyjednané podmienky
Požadovaná suma417,86 €143,76 €
Zaplatenievcelkusplátky po 7,30 €

Rozhodnutie na stiahnutie