Publikované: .

V novembri 2014 zamietol správny orgán – Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor návrh na vklad záložného práva. Išlo o konanie o povolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností na základe záložnej zmluvy, ktorú uzatvorila naša klientka.

Okresný úrad preskúmal návrh, ktorého prílohou bola aj predmetná záložná zmluva a dospel k záveru, že v riešených právnych vzťahoch došlo k značnej nerovnováhe v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech našej klientky, teda ide o neprijateľné podmienky. Proti rozhodnutiu Okresného úradu podala spoločnosť na Krajský súd návrh o preskúmanie tohto rozhodnutia a žiadala aby bolo napadnuté rozhodnutie zrušené a aby odporca, čiže Okresný úrad vklad zmluvy o zriadení záložného práva povolil.

Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutie, prechádzajúce konanie a oboznámil sa s obsahom spisu. Dospel k záveru že Okresný úrad Prešov postupoval správne keď zamietol návrh na vklad predmetnej záložnej zmluvy, a preto potvrdil rozhodnutie Okresného úradu.

 

Rozhodnutie na stiahnutie