Publikované: .

Keďže bol proti našej klientke vydaný rozhodcovský rozsudok a ona bola vo veľmi zlej finančnej situácií, rozhodla sa prostredníctvom podania návrhu na okresný súd domáhať zrušenia predmetného rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnila tým, že podľa jej názoru trpí rozhodcovské konanie vadou absencie právomoci rozhodcovského súdu, pretože rozhodcovská doložka, ktorá je súčasťou zmluvy o úvere je neplatná. Ďalej v návrhu poukázala na to, že pri rozhodovaní rozhodcovským súdom boli porušené všeobecne záväzné predpisy na ochranu jej práv, ako práv spotrebiteľa.

Spolu s návrhom o zrušenie rozhodcovského rozsudku do času kým súd rozhodne o predmetom návrhu, taktiež žiadala odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku. Odklad vykonateľnosti je dočasným a preventívnym procesným úkonom súdu, ktorý plní významnú ochrannú funkciu. Okresný súd, po oboznámení sa s obsahom rozhodcovského spisu a podanej žaloby návrhu na odklad vykonateľnosti vyhovel, pričom odložil jeho vykonateľnosť do právoplatného skončenia konania vo veci samej, pretože návrh našej klientky považoval za riadne odôvodnený.

Rozhodnutie na stiahnutie