Publikované: .

Klientovi bol doručený rozhodcovský rozsudok, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť spoločnosti, ktorá podala návrh na rozhodcovský súd, sumu 385 eur s príslušenstvom. Náš klient reagoval na tento rozsudok podaním návrhu na Okresný súd, ktorým sa domáhal zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnil tým, že rozhodcovská doložka je neplatná ako neprijateľná podmienka, a poznamenal že rozhodcovská zmluva nebola s ním osobitne vyjednaná, čo vyplýva z jej predtlačenej formy. Súčasťou jeho návrhu o zrušenie rozhodcovského rozsudku bol aj návrh na odklad vykonateľnosti. Súd návrh a priložené listiny preskúmal a s prihliadnutím na navrhovateľove, čiže klientove dôvody dospel k záveru, že bude potrebné odložiť vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, aby navrhovateľovi nevznikla ujma, kým nebudú jednotlivé sporné otázky vyriešené právoplatným rozhodnutím všeobecného súdu vo veci samej.

 

Rozhodnutie na stiahnutie