Publikované: .

Náš klient sa na konci januára 2016 domáhal na súde vydania rozhodnutia, ktorým by okresný súd zrušil rozhodcovský rozsudok, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť sumu takmer 1 530 eur spolu s príslušenstvom. V rámci odôvodnenia tejto žaloby náš klient uviedol, že Rozhodcovská zmluva je podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka neplatná a tiež, že nemal možnosť skutočne sa oboznámiť s podmienkami konania a predpismi rozhodcovského súdu, z čoho vyplýva, že rozhodcovská doložka je podľa jeho názoru neprijateľnou zmluvnou podmienkou. Spolu so žalobou zároveň požiadal súd o odklad vykonateľnosti. Súd mal po preskúmaní žiadosti o odklad vykonateľnosti za to, že okamžitým výkonom rozhodcovského rozsudku by nášmu klientovi hrozila závažná ujma, a preto rozhodol o odklade vykonateľnosti predmetného rozhodcovského rozsudku.

Rozhodnutie na stiahnutie