Publikované: .

Jeden z našich klientov sa na okresnom súde domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku a súčasne, kým sa nerozhodne vo veci samej, podal návrh na odklad vykonateľnosti tohto rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnil tým, že podľa jeho názoru trpí predmetné rozhodcovské konanie vadou absencie právomoci rozhodcovského súdu a že rozhodcovská zmluva je neplatná. Súd návrh na odklad vykonateľnosti preskúmal a dospel k záveru, že tento návrh je dôvodný, a preto rozhodol o odklade vykonateľnosti predmetného rozhodcovského rozsudku,a to až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, čiže kým sa rozhodne o zrušení rozhodcovského rozsudku.

Rozhodnutie na stiahnutie