Publikované: .

V júni 2015 sa domáhal poskytovateľ úveru od nášho klienta zaplatenia sumy vo výške 690 eur s príslušenstvom. Tento návrh žalobca odôvodnil tým, že v decembri 2008 s našou klientkou uzatvoril Zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej našej klientke poskytol úver vo výške 1 062,21 eur. Keďže pri splátke č.72 sa dostala naša klientka so splácaním úveru do omeškania o viac ako 3 mesiace, poskytovateľ úveru si uplatnil právo veriteľa, a teda okamžitú splatnosť úveru. Keďže klientka bola vo veľmi zlej životnej situácií a nemala finančné prostriedky ani na čiastočnú úhradu celkového dlhu, súd na návrh poskytovateľa úveru vytýčil pojednávanie na január 2016. Po vykonaní dokazovania mal súd za preukázané, že v predmetnej uzavretej zmluve chýbajú niektoré náležitosti a údaje a taktiež, že zmluva obsahuje neprimerane vysoký úrok odporujúci dobrým mravom, z čoho vyplýva absolútna neplatnosť dohody o výške úrokovej sadzby. Súd považuje poskytnutý revolvingový úver za bezúročný a bez poplatkov, a preto žalobu zamietol.

Rozhodnutie na stiahnutie