Publikované: .

Naša klientka uzatvorila v novembri 2011 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 900 eur. Keďže klientka nemala dostatok financií na splácanie tohto úveru, poskytovateľ úveru podal voči nej návrh na vykonanie exekúcie vo výške 1 928,80 eur. Exekučným titulom bol rozhodcovský rozsudok vydaný na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá bola súčasťou zmluvy o úvere. Následne na základe návrhu na vykonanie exekúcie doručil súdny exekútor vo februári 2015 na Okresný súd žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Okresný súd prejednal celú vec a po preskúmaní všetkých dôkazov dospel k záveru, že rozhodcovská zmluva je neplatná, preto nemôže byť spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie.

Poskytovateľ úveru proti tomuto Uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie, ktorým navrhol toto rozhodnutie Okresného súdu v celom rozsahu zrušiť. Krajský súd na základe tohto odvolania celú vec posúdil a v celom rozsahu sa stotožnil so závermi súdu prvého stupňa, a teda rozhodol, že odvolanie je nedôvodné. Výsledkom odvolacieho konania bolo potvrdenie Uznesenia Okresného súdu o zamietnutí vykonania exekúcie proti našej klientke.

Rozhodnutie na stiahnutie