Publikované: .

Vo februári 2016 podal náš klient na okresný súd žalobu o určenie neprijateľných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 4 746,73 eur. Touto žalobou sa domáhal určenia, že ustanovenia Dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá bola súčasťou uzatvorenia zmluvy, sú neplatné. Príčinou jeho rozhodnutia podať žalobu bolo začatie vykonávania zrážok z jeho mzdy. Klientov zamestnávateľ bol vyzvaný k vykonávaniu zrážok na základe Dohody o zrážkach zo mzdy potom, ako sa náš klient dostal so splácaním úveru do omeškania. Klient vo svojej žalobe poukázal na fakt a názor, že uzatvorená zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky, konkrétne dohodu o zrážkach zo mzdy.

Spolu s návrhom o určenie neprijateľných zmluvných podmienok podal taktiež návrh na nariadenie predbežného opatrenia, pretože stav, ktorý u neho vykonávaním zrážok zo mzdy vznikol má devastačné následky na jeho životnú a finančnú situáciu, keďže má dve deti, ďalších veriteľov manželka prišla o prácu. Súd mal v tejto veci z predložených listinných dôkazov za preukázané že návrh nášho klienta na nariadenie predbežného opatrenia je dôvodný, a teda nariadil zamestnávateľovi nášho klienta povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy.

Rozhodnutie na stiahnutie