Publikované: .

Naša klientka v januári 2017 podala na Okresný súd žalobu, ktorou sa domáhala určenia, že dohoda o zrážkach zo mzdy ktorá je súčasťou zmluvy o úvere uzavretej v marci 2016 je neprijateľná zmluvná podmienka. Vo svojej žalobe uviedla, že predmetná dohoda spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach medzi ňou a poskytovateľom úveru a taktiež, že táto dohoda s ňou nebola individuálne dohodnutá a zmluva s prílohami boli na predtlačených formulároch. Spolu so žalobou podala klientka aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhala, aby sa žalovaný zdržal akéhokoľvek použitia dohody o zrážkach zo mzdy. Tento návrh odôvodnila tým, že zrážky majú pre jej životnú a finančnú situáciu devastačné následky.
Okresný súd v právnej veci nariadil neodkladné opatrenie, na základe ktorého je žalovaný, čiže poskytovateľ úveru povinný zdržať sa akéhokoľvek použitia dohody o zrážkach zo mzdy a vykonať oznámenie zamestnávateľovi našej klientky, aby upustil od vykonávania zrážok zo mzdy až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Rozhodnutie na stiahnutie