Publikované: .

V januári 2015 požiadal náš klient o určenie neplatnosti Dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá je súčasťou Zmluvy o úvere a zároveň žiadal o nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by sa jeho zamestnávateľovi uložila povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy. K vykonávaniu zrážok zo mzdy došlo na základe predmetnej dohody po tom, ako sa klient kvôli zhoršenej ekonomickej situácie dostal so splácaním úveru do omeškania. Okresný súd následne preskúmal všetky doložené listinné dôkazy a po ich preštudovaní dospel k názoru, že sa úplne stotožňuje so skutkovými a s právnymi dôvodmi návrhu na nariadenie predbežného opatrenia nášho klienta. Po zhodnotení všetkých okolností súd uložil zamestnávateľovi žalobcu povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy nášho klienta až do skončenia konania vo veci samej.

Rozhodnutie na stiahnutie