Publikované: .

Jeden z našich klientov uzatvoril v auguste 2012 úverovú zmluvu, predmetom ktorej bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru vo výške 2 000 eur. Po určitom čase sa však náš klient dostal s úhradou svojho záväzku do omeškania, a preto bol v októbri 2013 vyzvaný k splateniu celého zostatku úveru. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov k úhrade celého zostatku nedošlo, následkom čoho podal poskytovateľ úveru na okresný súd návrh ktorým žiadal, aby súd zaviazal nášho klienta zaplatiť sumu 1 263 eur. Súd po preskúmaní zmluvy a ostatných listinných dôkazov zistil, že táto zmluva obsahuje neprimerane vysoké úroky, a úver by mal byť preto považovaný za bezúročný a bez poplatkov.

Ďalej zistil, že  z celkovej poskytnutej sumy 2 000 eur náš klient od poskytnutia úveru vrátil celkovo sumu 1 545 eur. Návrhu preto čiastočne vyhovel, a to vo zvyšku 454 eur, ktorý predstavoval nesplatenú sumu poskytnutých peňažných prostriedkov. Súd pri rozhodovaní prihliadol aj na aktuálnu finančnú situáciu nášho klienta a povolil mu splácať nesplatený dlh v mesačných splátkach po 30 eur. Vo zvyšku súd návrh ohľadom sumy 809 eur zamietol.

Rozhodnutie na stiahnutie