Publikované: .

Klientka podpísala zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 500 eur. Tento úver sa zaviazala splatiť v 12. mesačných splátkach po 82 eur. Tejto klientke sa však zhoršila finančná a ekonomická situácia a nebola schopná si riadne a včas plniť svoje povinnosti vychádzajúce z predmetnej zmluvy. Preto podal poskytovateľ úveru proti našej klientke žalobu o zaplatenie 58,77 eur. Žalobca svoju žalobu uplatnil na základe zmenky, ktorá bola vystavená v decembri 2009.

Súd následne preskúmal všetky potrebné dokumenty a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná, pretože úverová zmluva neobsahuje všetky zákonné náležitosti. Posúdil, že dohoda o vyplnení zmenky je neplatná, a teda je neplatná aj zmenka na základe ktorej žalobca, teda poskytovateľ úveru na súde svoj návrh uplatnil, preto súd celú žalobu zamietol.

Rozhodnutie na stiahnutie