Publikované: .

Okresný súd v januári 2016 zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie proti nášmu klientovi, pre vymoženie 98,55 eur. Vzťah medzi účastníkmi tohto konania vznikol na základe zmluvy o úvere ktorá bola uzatvorená v januári 2014. Na základe tejto zmluvy bol našej klientke poskytnutý úver vo výške 100 eur. Súčasťou zmluvy bola aj rozhodcovská zmluva, ktorá však bola koncipovaná ako neprijateľná zmluvná podmienka pretože spôsobila značnú nerovnováhu medzi právami a povinnosťami zmluvných strán v neprospech našej klientky. Vzhľadom na to, že vydaný rozhodcovský rozsudok ktorý bol podkladom pre žiadosť o vykonanie exekúcie bol vydaný na základe neplatnej rozhodcovskej zmluvy, vznikol rozpor exekučného titulu so zákonom, čo bolo pre Okresný súd dôvodom na zamietnutie predmetnej žiadosti.

Proti tomuto rozhodnutiu podal poskytovateľ úveru odvolanie ktorým sa domáhal aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a aby sa vec znova prejednala v ďalšom konaní. Krajský súd preskúmal odvolanie a dospel k záveru, že nie je dôvodné. Napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie preto ako vecne správne potvrdil.

 

Rozhodnutie na stiahnutie