Publikované: .

Oprávnený, čiže poskytovateľ úveru v marci 2015 navrhol vykonanie exekúcie voči nášmu klientovi, a to na podklade exekučného titulu, ktorým je rozsudok rozhodcovského súdu. V návrhu na vykonanie exekúcie žiadal, aby súdny exekútor v danej veci vykonal exekúciu na vymoženie istiny vo výške 1 942,31 eur. Súdny exekútor následne na Okresnom súde v septembri 2015 žiadal o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Okresný súd celú vec preskúmal a zo spisového materiálu zistil, že nášmu klientovi bol na základe zmluvy o úvere v januári 2012 poskytnutý úver vo výške 2 000 eur. Keďže náš klient tento úver v zmysle úverovej zmluvy nesplácal, oprávnený si uplatnil možnosť predčasného splatenia celého úveru.

Exekučným titulom v tejto veci bol rozhodcovský rozsudok, ktorý bol vydaný na základe rozhodcovskej doložky. Súd exekučný titul skúmal z formálnej aj materiálnej stránky a uznal rozhodcovskú doložku ako neprijateľnú zmluvnú podmienku, čím došlo k výkonu práv v rozpore s dobrými mravmi. Keďže takáto rozhodcovská doložka nemôže byť exekučným titulom, boli splnené podmienky na zastavenie exekúcie.

Rozhodnutie na stiahnutie

 

Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.