Publikované: .

V júni 2015 sa navrhovateľ, čiže veriteľ našich dvoch klientov domáhal vydania platobného rozkazu, ktorým by ich zaviazal zaplatiť sumu vo výške 684,83 eur. Tento návrh odôvodnil tým, že vo februári v roku 2010 uzatvoril s touto dvojicou zmluvu o úvere, na základe ktorej im bol poskytnutý úver vo výške 630 eur. Keďže naši klienti sa po čase splácania dostali do finančných problémov a  dostali sa s úhradou splátky do omeškania o viac ako tri mesiace,veriteľ si uplatnil okamžitú splatnosť úveru vo výške takmer 800 eur. Keďže na zaplatenie tejto požadovanej sumy naši klienti nemali finančné prostriedky, neuhradili ju. Následne sa celá vec dostala pred okresný súd, ktorý preskúmal všetky listiny, ktoré boli v tejto veci doložené a zistil, že naši klienti uhradili celkovo takmer 1 800 eur.

Po preskúmaní celej zmluvy s prílohami súd dospel k záveru, že predmetná zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a neobsahuje všetky potrebné údaje, ktoré ma podľa zákona obsahovať, a teda úver uznal za bezúročný a bez poplatkov. Keďže podľa výpisov je zrejmé a dokázané že naši klienti preplatili sumu ktorá im bola v roku 2010 poskytnutá na základe zmluvy o úvere, súd zamietol návrh proti našim klientom ako nedôvodný.

Rozhodnutie na stiahnutie