Publikované: .

Podaným návrhom v januári 2016 sa navrhovateľ domáhal, aby súd zaviazal nášho klienta k úhrade sumy vo výške 481,96 eur. Tento návrh odôvodnil tým, že uzavrel s našim klientom v roku 2009 zmluvu, na základe ktorej bol nášmu klientovi schválený úverový rámec vo výške 300 eur. Keďže si náš klient kvôli jeho zhoršenej finančnej situácií prestal plniť svoje povinnosti, bol v apríli 2016 vydaný platobný rozkaz, proti ktorému však podal náš klient odpor, v ktorom sa k celej situácií vyjadril.

Súd následne prejednal celú vec bez nariadenia pojednávania. Vykonal dokazovanie oboznámením sa so všetkými listinnými dôkazmi a zistil, že uzatvorenú zmluvu je potrebné považovať za bezúročnú a bez poplatkov. Z výpisov ďalej súd ďalej zistil, že náš klient sumu 340 eur, ktorá mu bola poskytnutá uhradil ešte pred začatím predmetného konania. Súd návrh veriteľa nášho klienta preto zamietol.

Rozhodnutie na stiahnutie