Publikované: .

Jeden z našich klientov uzatvoril zmluvu o úvere, avšak v dôsledku jeho zhoršenej finančnej situácie sa dostal so splácaním úveru do omeškania. Následkom tohto omeškania bolo, že sa poskytovateľ úveru návrhom na vykonanie exekúcie domáhal vymoženia sumy 593,68 Eur s príslušenstvom od nášho klienta. Súd preskúmal všetky listinné dôkazy, ktoré nejakým spôsobom súviseli s celým konaním a dospel k záveru, že je potrebné pre nespôsobilosť vykonateľnosti exekučného titulu v exekučnom konaní zamietnuť žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, a teda zastavil exekučné konanie.

Rozhodnutie na stiahnutie