Publikované: .

V marci 2016 bol na okresný súd doručený návrh na uplatnenie pohľadávky, ktorým sa navrhovateľ domáhal aby mu náš klient zaplatil zmenkovú sumu vo výške 1 355,97 eur. Okresný súd v tejto veci vykonal dokazovanie oboznámením sa so spisom, so zameraním najmä na platnosť zmluvy, na základe ktorej vznikla pohľadávka zabezpečená zmenkou a taktiež vypočutím nášho klienta. Na nariadenom pojednávaní sa náš klient k celej veci vyjadril a uviedol, že s predmetným návrhom nesúhlasí.

Po vykonanom dokazovaní súd zistil, že v marci 2009 bola uzatvorená zmluva o úvere, na základe ktorej bol nášmu klientovi poskytnutý úver vo výške 700 eur. Súd napokon po posúdení celej veci dospel k záveru, že predmetná zmluva je koncipovaná takým spôsobom, že je v nej hrubým spôsobom narušená rovnováha medzi právami a povinnosťami zmluvných strán, je v neprospech nášho klienta a prieči sa dobrým mravom. Keďže je zmluva v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, možno ju považovať za absolútne neplatnú, a preto nie je možné vyhovieť návrhu proti nášmu klientovi. Okresný súd preto tento návrh zamietol.

Rozhodnutie na stiahnutie