Publikované: .

Naša klientka uzatvorila v novembri 2011 a v auguste 2012 zmluvy o úvere, na základe ktorých jej boli poskytnuté úvery. Keďže po určitej dobe nemala dostatok finančných prostriedkov a dostala sa so splácaním úverov do omeškania, stali sa tieto úvery v celku splatné. Vzhľadom na to že bola v naozaj ťažkej životnej situácií a nemala na zaplatenie celých zvyškov úverov financie, boli voči nej v decembri 2014 vydané rozhodcovské rozsudky.

Klientka sa následne návrhom na okresný súd domáhala zrušenia týchto rozhodcovských rozsudkov. Okresný súd vykonal dokazovanie oboznámením sa s návrhom našej klientky, jej výsluchom a preskúmaním doložených listinných dôkazov a napokon dospel k záveru, že uzatvorené rozhodcovské zmluvy ktoré boli súčasťou zmlúv o úvere neboli uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Preto súd vyhovel návrhu našej klientky a za jej prítomnosti vydal rozhodnutie, ktorým zrušil rozhodcovské rozsudky.

Rozhodnutie na stiahnutie