Publikované: .

V auguste 2011 uzatvorila naša klientka zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 1 470 eur. Keďže súčasťou zmluvy bola aj Dohoda o zrážkach zo mzdy.

V čase keď sa dostala so splácaním úveru do omeškania, spoločnosť, ktorá jej poskytla úver vyzvala zamestnávateľa našej klientky na vykonávanie zrážok zo mzdy. Táto skutočnosť viedla našu klientku k tomu, aby podala návrh na Okresný súd, ktorým sa domáhala, aby súd určil, že ustanovenia Dohody o zrážkach zo mzdy sú neplatné. Svoj návrh odôvodnila tým, že zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a úrokové sadzby sú podľa jej názoru v rozpore s dobrými mravmi. Poukázala taktiež na fakt, že dohoda o zrážkach zo mzdy, bola v predtlačenej forme, čiže sa nemala možnosť k nej vyjadriť, prípadne s ňou nesúhlasiť. Odporca, čiže spoločnosť ktorá jej poskytla úver navrhol, aby súd žalobu zamietol ako nedôvodnú.

Súd vykonal dokazovanie oboznámením sa s listinnými dôkazmi. Po podrobnom preskúmaní zmluvy o revolvingovom úvere určil, že zmluva je neplatná.

 

Rozhodnutie na stiahnutie