Publikované: .

Naša klientka uzatvorila vo februári 2012 zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 930 eur. Súčasťou zmluvy o úvere bola taktiež rozhodcovská zmluva, ktorej súčasťou bola rozhodcovská doložka. Keďže si naša klientka nebula schopná v minulosti riadne plniť svoje povinnosti zo zmluvy, dlh sa stal v celku splatný a poskytovateľ úveru podal na rozhodcovský súd žalobu o zaplatenie 1660 eur s príslušenstvom, ktorý následne vydal rozhodcovský rozsudok. Naša klientka nemala inú možnosť ako reagovať na celú situáciu žalobou o zrušenie predmetného rozhodcovského rozsudku. Vo svojej žalobe poukázala na fakt, že podľa jej názoru vydaný rozhodcovský rozsudok trpí vadou absoncie právomoci rozhodcovského súdu, a to z dôvodu že rozhodcovská zmluva je neplatná a rozhodcovská doložka je taktiež neplatná ako neprijateľná zmluvná podmienka.

Klientka sa taktiež zúčastnila pojednávania, na ktorom navrhla jej žalobe vyhovieť a objasnila súdu celú svoju životnú situáciu, jej príjem a taktiež výdavky. Súd teda vykonal dokazovanie výsluchom našej klientky a taktiež oboznámením sa s obsahom listinných dôkazov a uznal návrh našej klientky ako dôvodný. Výsledkom bolo rozhodnutie súdu o zrušení rozhodcovského rozsudku.

Rozhodnutie na stiahnutie