Publikované: .

V právnej veci na návrh nášho klienta o zrušenie rozhodcovského rozsudku okresný súd uznesením odložil vykonateľnosť predmetného rozhodcovského rozsudku z októbra 2014. Okresný súd v tejto veci preskúmal všetky doložené listinné dôkazy a pri rozhodovaní zobral v úvahu najmä fakt, že v prípade neodloženia vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku môže dôjsť k majetkovej ujme nášho klienta. Mohlo by tak nastať konkrétne v prípade exekučných zrážok, ktoré by hrozili ak by bol rozhodcovský rozsudok platným exekučným titulom.

Proti tomuto uzneseniu však podal v zákonnej lehote poskytovateľ úveru odvolanie, ktorým sa domáhal zrušenia tohto uznesenia. Krajský súd následne preskúmal toto Uznesenie a po posúdení celej veci uznal, že Okresný súd postupoval pri rozhodovaní správne, a preto potvrdil Uznesenie Okresného súdu v prospech nášho klienta

Rozhodnutie na stiahnutie